ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเกี่ยวกับการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 198
  Role of The Ombudsman for Controlling The Constitutionality of Law Under The Constitution section 198
เจ้าของผลงานวิจัย: ปัญญา อุดชาชน และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: การเมืองและการปกครอง
ปีงบประมาณ: 2547
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บททั่วไป
บทที่ 2 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
บทที่ 3 การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 198
บทที่ 4 วิเคราะห์บทบาทผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเกี่ยวกับการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฏหมาย
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม/ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์.pdf