ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: ปัญหาการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงในประเทศไทย
  Problems in Universal Telecommunication Service in Thailand
เจ้าของผลงานวิจัย: สมชาย จิตะพันธ์กุล และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ: 2547
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ผลการศึกษาวิจัย : ข้อมูลและสถิติของการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง
บทที่ 4 ผลการศึกษาวิจัย : การวิเคราะห์ปัญหาของประเทศไทย
บทที่ 5 บทสรุปข้อเสนอแนวทางการให้บริการอย่างทั่วถึงในประเทศไทย
ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์.pdf