ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: ศึกษาผลกระทบการรวมกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ต่อสังคมไทย
  The Effect of Combination of National Health Security Fund and Health Promotion Fund to Thai Society
เจ้าของผลงานวิจัย: วิชัย สติมัย และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2548
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
เอกสาร 11
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
เอกสาร 15
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม/ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร
ฉบับสมบูรณ์.pdf