ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: ปัญหาการจัดการด้านความมั่นคง : กรณีเหตุการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  Problem Security Management the case of Southern
เจ้าของผลงานวิจัย: พีระพงษ์ มานะกิจ และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: การเมืองและการปกครอง
ปีงบประมาณ: 2547
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 ความนำ
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล
บทที่ 4 พัฒนาการขององค์กรและการจัดการปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีการจัดตั้งศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพตท.43
บทที่ 5 พัฒนาการขององค์กรและการจัดการปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีการจัดตั้งกองอํานวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
บทที่ 6 บทสรุป
บรรณานุกรม/ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์.pdf