ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: หลักสูตรการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
  Science and Technology Curriculum for Primary, Secondary, and Ternary Education in Thailand
เจ้าของผลงานวิจัย: เพียรพรรค ทัศคร และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ: 2548
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวความคิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทที่ 3 การวางแนวทางหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทที่ 4 การสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทที่ 5 การบูรณาการหลักสูตรในแนวตั้ง
บทที่ 6 สาระหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทที่ 7 สรุปหลักสูตรการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
บรรณานุกรม/ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์.pdf