ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าไทย - สหรัฐอเมริกา ต่อบริการทางการแพทย์
  The Impact of Medical Services on Free Trade Agreement between Thailand and the United States of America
เจ้าของผลงานวิจัย: สุวัช เซียศิริวัฒนา และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2547
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
บทที่ 4 ผลการศึกษาวิจัย
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม/ภาคผนวก
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์.pdf