ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 76 :กรณีศึกษา การบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO)
  Public Participation in Policy Formulation in Accordance with Article 26 of the Constitution Act B.E.2540 : A case study of Provincial Integrated Administration
เจ้าของผลงานวิจัย: ประยงค์ เต็มชวาลา และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2547
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
บทที่ 4 ผลการศึกษาวิจัย
บทที่ 5 สรุปการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม/ภาคผนวก
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์.pdf