ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: ศึกษาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
  The Development and Problem Solving of The Water For Industry.
เจ้าของผลงานวิจัย: เมธี สูตรสุคนธ์ และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ: 2547
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม/ภาคผนวก
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์.pdf