ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: สิทธิริเริ่มของวุฒิสภาในการงบประมาณของประเทศ
  The Senate?s Power in Initiating the National Budgeting
เจ้าของผลงานวิจัย: ณรงค์ สัจพันโรจน์ และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ: 2547
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรมเรื่องการงบประมาณ
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการศึกษา
บทที่ 4 ผลการศึกษาวิจัย
บทที่ 5 ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์.pdf