ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: การแก้ปัญหา 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : การบูรณาการมิติการพัฒนาและมิติความมั่งคง
  Problem Solving of Southern Provinces : The Integration of development and Security dimensions
เจ้าของผลงานวิจัย: พีระพงษ์ มานะกิจ และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: การเมืองและการปกครอง
ปีงบประมาณ: 2548
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล
บทที่ 4 พัฒนาการขององค์กรและยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้
บทที่ 5 การวิเคราะห์งบประมาณแก้ไขปัญหา 3 จังชายแดนภาคใต้
บทที่ 6 บทสรุป
บรรณานุกรม/ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์.pdf