• slidebg1
ลำดับที่ ชื่อร่างพระราชบัญญัติ ผู้เสนอ สถานะปัจจุบัน ร่าง ส.ส.รับหลักการ คณะกรรมาธิการศึกษาล่วงหน้่า ร่างที่ส.ส.ลงมติเห็นชอบ ผลการพิจารณา วาระที่ ๑ รายงานคณะกรรมาธิการ ร่างผ่านการพิจารณา วาระที่ ๓ กรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม ราชกิจจานุเบกษา ข้อสังเกตร่างฯ
1
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. .... (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ	                   
2
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. .... (พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กับคณะ เป็นผู้เสนอ เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ                    
3
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. .... (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ                    
4
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. .... (นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ                    
5
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. .... (นายศักดินัย นุ่มหนู กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
นายศักดินัย นุ่มหนู กับคณะ เป็นผู้เสนอ เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ                    
6
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. .... (นางกันตวรรณ ตันเถียร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
นางกันตวรรณ ตันเถียร กับคณะเป็นผู้เสนอ เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ                    
7
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. .... (นายนิกร จำนง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
นายนิกร จำนง กับคณะ เป็นผู้เสนอ เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ                    
8
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรี พิจารณาศึกษาล่วงหน้า เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ เอกสารหนังสือมอบหมายคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา ศึกษาล่วงหน้า                  
9
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรี พิจารณาศึกษาล่วงหน้า เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ เอกสารหนังสือมอบหมายคณะกรรมาธิการสามัญ ศึกษาล่วงหน้า                  
10
พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖
คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ เอกสารนังสือมอบหมายคณะกรรมาธิการสามัญ ศึกษาล่วงหน้า เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบ     เอกสารหนังสือแจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎร สารบบการพิจารณาร่างฯ และร่างพระราชบัญญัติ       เอกสารพระราชบัญญัติที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
11
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ กับคณะ เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ เอกสารหนังสือมอบหมายคณะกรรมาธิการสามัญ ศึกษาล่วงหน้า เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบ เอกสารประกาศวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการ เอกสารรายงานของคณะกรรมาธิการ เอกสารหนังสือแจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎร สารบบการพิจารณาร่างฯ และร่างพระราชบัญญัติ       เอกสารพระราชบัญญัติที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เอกสารข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวุฒิสภา
12
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ เอกสารหนังสือมอบหมายคณะกรรมาธิการสามัญ ศึกษาล่วงหน้า เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบ เอกสารประกาศวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการ เอกสารรายงานของคณะกรรมาธิการ เอกสารหนังสือแจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎร สารบบการพิจารณาร่างฯ และร่างพระราชบัญญัติ       เอกสารพระราชบัญญัติที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เอกสารข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวุฒิสภา
13
พระราชบัญญัติการเลือกตัังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ เอกสารหนังสือมอบหมายคณะกรรมาธิการสามัญ ศึกษาล่วงหน้า เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบ เอกสารประกาศวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการ เอกสารรายงานของคณะกรรมาธิการ เอกสารหนังสือแจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎร สารบบการพิจารณาร่างฯ และร่างพระราชบัญญัติ       เอกสารพระราชบัญญัติที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เอกสารข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวุฒิสภา
14
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรี พิจารณาศึกษาล่วงหน้า เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ เอกสารหนังสือมอบหมายคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา ศึกษาล่วงหน้า                  
15
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรี เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ                    
16
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอลังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรี พิจารณาศึกษาล่วงหน้า เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ เอกสารหนังสือมอบหมายคณะกรรมาธิการสามัญ ศึกษาล่วงหน้า                  
17
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ                    
18
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรี เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ                    
19
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๖
คณะรัฐมนตรี เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ เอกสารหนังสือมอบหมายคณะกรรมาธิการสามัญ ศึกษาล่วงหน้า เอกสารร่างฯที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบ   เอกสารรายงานของคณะกรรมาธิการ เอกสารหนังสือแจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎร สารบบการพิจารณาร่างฯ และร่างพระราชบัญญัติ       เอกสารพระราชบัญญัติที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เอกสารข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวุฒิสภา
20
ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....
นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ กับคณะ พิจารณาศึกษาล่วงหน้า เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ เอกสารหนังสือมอบหมายคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา ศึกษาล่วงหน้า                  
21
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรี พิจารณาศึกษาล่วงหน้า เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ เอกสารหนังสือมอบหมายคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา ศึกษาล่วงหน้า                  
22
ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรี พิจารณาศึกษาล่วงหน้า เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ เอกสารหนังสือมอบหมายคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา ศึกษาล่วงหน้า                  
23
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ กับคณะ พิจารณาศึกษาล่วงหน้า เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ เอกสารหนังสือมอบหมายคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา ศึกษาล่วงหน้า                  
24
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสารร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ วาระที่ ๑) เอกสารหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบ   เอกสารรายงานการพิจารณาศึกษาล่วงหน้า เอกสารหนังสือแจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎร       เอกสารพระราชบัญญัติลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เอกสารข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวุฒิสภา
25
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ กับคณะ เป็นผู้เสนอ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ เอกสารหนังสือมอบหมายคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา ศึกษาล่วงหน้า เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบ เอกสารประกาศวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการ เอกสารรายงานของคณะกรรมาธิการ เอกสารหนังสือแจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎร สารบบการพิจารณาร่างฯ และร่างพระราชบัญญัติ เอกสารประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งผลการลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม         เอกสารพระราชบัญญัติที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เอกสารข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวุฒิสภา
26
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กับคณะ เป็นผู้เสนอ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ เอกสารหนังสือมอบหมายคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา ศึกษาล่วงหน้า เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบ เอกสารประกาศวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการ เอกสารรายงานของคณะกรรมาธิการ เอกสารหนังสือแจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎร สารบบการพิจารณาร่างฯ และร่างพระราชบัญญัติ เอกสารประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งผลการลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม         เอกสารพระราชบัญญัติที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เอกสารข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวุฒิสภา
27
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม กับคณะ เป็นผู้เสนอ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ เอกสารหนังสือมอบหมายคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา ศึกษาล่วงหน้า เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบ เอกสารประกาศวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการ เอกสารรายงานของคณะกรรมาธิการ เอกสารหนังสือแจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎร สารบบการพิจารณาร่างฯ และร่างพระราชบัญญัติ เอกสารประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งผลการลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม         เอกสารพระราชบัญญัติที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เอกสารข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวุฒิสภา
28
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ เอกสารหนังสือมอบหมายคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา ศึกษาล่วงหน้า เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบ เอกสารประกาศวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการ เอกสารรายงานของคณะกรรมาธิการ เอกสารหนังสือแจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎร สารบบการพิจารณาร่างฯ และร่างพระราชบัญญัติ เอกสารประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งผลการลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม         เอกสารพระราชบัญญัติที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เอกสารข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวุฒิสภา
29
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ เอกสารหนังสือมอบหมายคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา ศึกษาล่วงหน้า เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบ เอกสารประกาศวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการ เอกสารรายงานของคณะกรรมาธิการ เอกสารหนังสือแจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎร สารบบการพิจารณาร่างฯ และร่างพระราชบัญญัติ เอกสารประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งผลการลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม         เอกสารพระราชบัญญัติที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เอกสารข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวุฒิสภา
30
ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะ เป็นผู้เสนอ พิจารณาศึกษาล่วงหน้า เอกสารร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ เอกสารหนังสือมอบหมายคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา ศึกษาล่วงหน้า                  

  • หน้า 1 | 2 | 3 | 4