ลำดับที่ ชื่อกระทู้ถาม ผู้เสนอ สถานะ ประเภทการถามกระทู้ถาม ประเภทการตอบกระทู้ถาม สำเนากระทู้ ผลการพิจารณา ราชกิจจานุเบกษา ข้อสังเกต ผลการดำเนินการตามข้อสังเกต
1
การแก้ไขเยียวยาบุคลากรสาธารณสุขหลังการถ่ายโอน รพ.สต.
นายเจตน์ ศิรธรานนท์
อยู่ระหว่างการพิจารณา กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
2
การบังคับใช้กฎหมายกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้โดยสารที่ไม่สวมหมวกนิรภัย อันจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดความอันตรายต่อตัวผู้ขับขี่รถจัรกยานยนต์และผู้โดยสาร
นายจิรชัย มูลทองโร่ย
อยู่ระหว่างการพิจารณา กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา                
3
การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตแห่งอาเซียน
นายชลิต แก้วจินดา
อยู่ระหว่างการพิจารณา กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
4
ความก้าวหน้าของแผนการตลาดท่องเที่ยว Six Corntries One Destination ตามโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS)
พลเอกบุญธรรม โอริส
อยู่ระหว่างการพิจารณา กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา                
5
การยกระดับดัชนีการรับรู้การคอร์รัปชัน CPI
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
ตกไป กระทู้ถามว่าด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถามด้วยวาจา              
6
แนวการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
ตกไป กระทู้ถามว่าด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถามด้วยวาจา              
7
การแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำป่าไหลหลา และดินสไลด์ เมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต
พลเอกบุญธรรม โอริส
อยู่ระหว่างการพิจารณา กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา                
8
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ๔ ภาค
นายอำพล จินดาวัฒนะ
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ กระทู้ถามสด ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
9
การเพิ่มอัตรากำลังของผู้ปฏิบัติงานด้านการผังเมือง ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
10
การติดตามความคืบหน้าการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
11
การยกระดับดัชนีคอร์รัปชัน CPI
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
ตกไป กระทู้ถามว่าด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถามด้วยวาจา              
12
การขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
ตกไป กระทู้ถามว่าด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถามด้วยวาจา              
13
ความพร้อมรับการตรวจประเมินมาตรฐานทางทะเลจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)
พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
14
การแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันของประชาชนอย่างเป็นระบบ
นายพิทักษ์ ไชยเจริญ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา                
15
การขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
ตกไป กระทู้ถามว่าด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถามด้วยวาจา              
16
การขอตัดต้นไม้ตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่า
ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี
ตกไป กระทู้ถามว่าด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถามด้วยวาจา              
17
การแก้ปัญหาฝุ่น PM ๒.๕ พื้นที่ภาคเหนือ
พลเอก ทวีป เนตรนิยม
บรรจุเข้าระเบียบวาระ กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
18
การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
นายอำพล จินดาวัฒนะ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
19
การควบคุมอาวุธปืน
นายอำพล จินดาวัฒนะ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
20
ผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปประเทศ
นายอำพล จินดาวัฒนะ
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนา              
21
การเร่งรัดการยกเว้นค่าปลูกป่าฯ
พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร
ตกไป กระทู้ถามว่าด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารตกไป              
22
การเยียวยาเจ้าหน้าที่ที่ไม่สมัครใจถ่ายโอนของกระทรวงสาธารณสุข
นายเจตน์ ศิรธรานนท์
ตกไป กระทู้ถามว่าด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถามด้วยวาจา              
23
การปฏิรูปประเทศหลังสิ้นปี ๒๕๖๕
นายคำนูณ สิทธิสมาน
ตกไป กระทู้ถามว่าด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถามด้วยวาจา              
24
แนวทางและมาตรการในการจัดการอุทกภัยของประเทศไทย
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
ตอบแล้ว กระทู้ถามว่าด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
25
แนวทางและกระวบนการปฏิรูปประเทศหลังสิ้นปี ๒๕๖๕
นายคำนูณ สิทธิสมาน
ตกไป กระทู้ถามว่าด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถามด้วยวาจา              
26
แนวทางและมาตรการในการจัดการอุทกภัยของประเทศไทย
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
ตกไป กระทู้ถามว่าด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถามด้วยวาจา              
27
ความคืบหน้าในการพิจารณายกเว้นค่าปลูกป่าชดเชยฯ
พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร
ตกไป กระทู้ถามว่าด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถามด้วยวาจา              
28
การแต่งกายชุดดำ วางหรีดหน้ารัฐสภาคัดค้านร่าง พรบ.การศึกษา
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
ตกไป กระทู้ถามว่าด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารตกไป              
29
การเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอน สอ. และรพ.สต. ถึงหนึ่งในสามในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
นายเจตน์ ศิรธรานนท์
ตกไป กระทู้ถามว่าด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารตกไป              
30
การแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 พื้นที่ภาคเหนือ
พลเอก ทวีป เนตรนิยม
ตกไป กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา