ลำดับที่ ชื่อกระทู้ถาม ผู้เสนอ สถานะ ประเภทการถามกระทู้ถาม ประเภทการตอบกระทู้ถาม สำเนากระทู้ ผลการพิจารณา ราชกิจจานุเบกษา ข้อสังเกต ผลการดำเนินการตามข้อสังเกต
1
การแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงบวชและจัดตั้งศูนย์กฎหมายเพื่อคณะสงฆ์
พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร
ตกไป กระทู้ถามว่าด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถามด้วยวาจา              
2
การปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนที่เป็นอุปสรรคต่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับเรือสำราญ (Cruise) และการพัฒนาท่าเรือเพื่อรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ที่เป็นมาตรฐานสากล
พลเอกบุญธรรม โอริส
ตกไป กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา เอกสารสำเนากระทู้ถามตอบในราชกิจจานุเบกษา              
3
การพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
พลเอกบุญธรรม โอริส
ตกไป กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
4
การแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงบวชและจัดตั้งศูนย์กฎหมายเพื่อคณะสงฆ์
พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร
ตกไป กระทู้ถามว่าด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถามด้วยวาจา              
5
การแก้ไขประกาศ คสช.ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายตวง อันทะไชย
ตกไป กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
6
การแก้ไขปัญหานักลงทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็น "นอมินี" (Nominee) ในการเข้ามาประกอบกิจการด้านการท่องเที่ยว ด้านอสังหาริมทรัพย์ และด้านอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย
พลเอกบุญธรรม โอริส
ตกไป กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
7
การแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงบวชและจัดตั้งศูนย์กฎหมายเพื่อคณะสงฆ์
พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร
ตกไป กระทู้ถามว่าด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถามด้วยวาจา              
8
การยกระดับดัชนีการรับรู้คอร์รัปชัน CPI
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
ตกไป กระทู้ถามว่าด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถามด้วยวาจา              
9
การแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงบวชและการจัดตั้งศูนย์กฎหมายเพื่อคณะสงฆ์
พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร
ตกไป กระทู้ถามว่าด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถามด้วยวาจา              
10
การแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดท่องเที่ยวอื่น ๆ มาตรการคุ้มครองแรงงาน และการจัดทำระบบฐานข้อมูลกำลังคนของประเทศ
พลเอกบุญธรรม โอริส
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา เอกสารสำเนากระทู้ถามตอบในราชกิจจานุเบกษา         เอกสารคำตอบ    
11
ขอทราบมาตรการในการกำกับดูแล ส่งเสริม สถานนวดแผนไทยและสปา และการปรับแก้กฎหมายที่เอื้ออำนวยต่อการประกอบธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ
พลเอกบุญธรรม โอริส
ตกไป กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา เอกสารสำเนากระทู้ถามในราชกิจจานุเบกษา              
12
การแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงบวชและจัดตั้งศูนย์กฎหมายเพื่อคณะสงฆ์
พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร
ตกไป กระทู้ถามว่าด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถามด้วยวาจา              
13
การมีกฎหมายคุณธรรมเพื่อกระบวนการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
ตกไป กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
14
การแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงบวชและจัดตั้งศูนย์กฎหมายเพื่อคณะสงฆ์
พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร
ตกไป กระทู้ถามว่าด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทุ้ถามด้วยวาจา              
15
สภาพเศรษฐกิจหลังปีใหม่ ๒๕๖๖ และแนวทางการรับมือ
นายอำพล จินดาวัฒนะ
ตกไป กระทู้ถามว่าด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถามด้วยวาจา              
16
การยกระดับความรับรู้คอร์รัปชัน CPI
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
ตกไป กระทู้ถามว่าด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถามด้วยวาจา              
17
สอบถามผลการดำเนินงานและความคืบหน้าของคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมาย
นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
ตกไป กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
18
ขอทราบผลการประเมินการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
พลเอกบุญธรรม โอริส
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา เอกสารสำเนากระทู้ถาม         เอกสารคำตอบ    
19
การพัฒนาอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง
นายสังศิต พิริยะรังสรรค์
ตกไป กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
20
การยกระดับความรับรู้คอร์รัปชัน CPI
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
ตกไป กระทู้ถามว่าด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถามด้วยวาจา              
21
ความก้าวหน้าและผลการดำเนินการโครงการเปลี่ยนพันธุ์ข้าว
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
ตกไป กระทู้ถามว่าด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถามด้วยวาจา              
22
การส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้
นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม         เอกสารคำตอบ    
23
ขอทราบความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ และการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chai Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS)
พลเอกบุญธรรม โอริส
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา เอกสารสำเนากระทู้ถาม         เอกสารคำตอบ    
24
การแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงบวช และจัดตั้งศูนย์กฎหมายเพื่อคณะสงฆ์
พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร
ตกไป กระทู้ถามว่าด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถามด้วยวาจา              
25
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายอำพล จินดาวัฒนะ
ตกไป กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
26
มาตรการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙ ลดระดับความรุนแรง
พลเอกบุญธรรม โอริส
ตกไป กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
27
นโยบายและมาตรการรับมือกับผลกระทบจากการเปิดประเทศของจีนทั้งด้านบวกและลบ
นายอำพล จินดาวัฒนะ
ตกไป กระทู้ถามว่าด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถามด้วยวาจา              
28
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์
ตกไป กระทู้ถามว่าด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถามด้วยวาจา              
29
การผลิตผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน
พลเอกบุญธรรม โอริส
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา เอกสารสำเนากระทู้ถาม         เอกสารคำตอบในราชกิจจานุเบกษา    
30
ขอให้กำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน
นายธานี สุโชดายน
ตอบแล้ว กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา เอกสารสำเนากระทู้ถาม         เอกสารคำตอบ