Table './jeab_senate/web_visit_log' is marked as crashed and should be repaired

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 
หน่วยงานผู้ดูแลข้อมูล : กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักบริหารงานกลาง โทร.0-2831-9361, 0-2831-9362, 0-2831-9366 เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558

การแต่งตั้งบุคคลในวงงานวุฒิสภา
 •  
 • แบบฟอร์ม เรื่อง ขอเสนอชื่อที่ปรึกษา/ผู้ชำนาญการ/นักวิชาการ/และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา
 • แบบใบรับรองคุณสมบัติและวันเริ่มปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษา/ผู้ชำนาญการ/นักวิชาการ/และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา
 • แบบใบรายงานตัว ที่ปรึกษา/ผู้ชำนาญการ/นักวิชาการ/และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา
 • แบบฟอร์ม เรื่อง การแต่งตั้งผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา
 • แบบฟอร์ม เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา
 • แบบฟอร์ม เรื่อง แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา
 • แบบฟอร์ม เรื่อง การตั้งผู้ติดตามสมาชิกวุฒิสภา
 • แบบฟอร์ม เรื่อง ผู้ปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ขอลาออกจากตำแหน่ง
 • แบบฟอร์ม เรื่อง ให้ผู้ปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกวุฒิสภา พ้นจากตำแหน่ง
 •  
การแต่งตั้งบุคคลในวงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • แบบฟอร์ม เรื่อง แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • แบบฟอร์ม เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • แบบฟอร์ม เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • แบบฟอร์ม เรื่อง การตั้งผู้ติดตามสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ยืนยัน) 
 • แบบฟอร์ม เรื่อง ให้ผู้ปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ้นจากตำแหน่ง
 • แบบฟอร์ม เรื่อง ขอลาออกจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 • แบบฟอร์ม เรื่อง ใบรายงานตัว ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และเลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • แบบฟอร์ม เรื่อง ขอเสนอชื่อที่ปรึกษา/ผู้ชำนาญการ/นักวิชาการ/และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • แบบฟอร์ม เรื่อง ใบรับรองคุณสมบัติและวันเริ่มปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษา/ผู้ชำนาญการ/นักวิชาการ/และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 
การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
 • ใบแสดงคุณสมบัติส่วนบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
 • ใบรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ชำนาญการด้าน...... ประจำวุฒิสภา

หนังสือรับรอง
 •  
 • แบบขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • แบบขอหนังสือรับรองการเป็นผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ชำนาญการ/ผู้ช่วยดำเนินงาน ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 • แบบขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกวุฒิสภา
 • แบบขอหนังสือรับรองการเป็นผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกวุฒิสภา/ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา
 • แบบขอหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา/ผู้ชำนาญการ/นักวิชาการ/และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา
 •  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • แบบสอบถามประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์สำหรับสมาชิกวุฒิสภา
 • แบบสอบถามประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์สำหรับคู่สมรส
 • แบบสอบถามประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์สำหรับที่ปรึกษา/ผู้ชำนาญการ/นักวิชาการ/และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา
บัตรประจำตัว/บัตรผู้ติดตาม
 • แบบคำขอมีบัตรประจำตัวของสมาชิกวุฒิสภา
 • แบบคำขอมีบัตรผู้ติดตามสมาชิกวุฒิสภา
 • แบบคำขอมับัตรผู้ติดตามสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • แบบคำขอมีบัตรผู้ติดตามสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (กรณีคนใหม่)

บัตรแสดงตน
 •  
 • แบบคำขอมีบัตรแสดงตนของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • แบบคำขอมีบัตรแสดงตนของสมาชิกวุฒิสภา
 • แบบคำขอมีบัตรอนุญาตสำหรับบุคคลในวงงานวุฒิสภา
 • แบบคำขอมีบัตรอนุญาสำหรับบุคคลในวงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 •  
บัตรติดรถยนต์
 • แบบคำขอมีบัตรอนุญาตนำรถยนต์เข้าในบริเวณรัฐสภาของสมาชิกวุฒิสภา
 • แบบคำขอมีบัตรอนุญาตนำรถยนต์เข้าในบริเวณรัฐสภาของสมาชิกวุฒิสภา (กรณีคันใหม่)
 • แบบคำขอมีบัตรอนุญาตนำรถยนต์เข้าในบริเวณรัฐสภาของอดีตสมาชิกวุฒิสภา
 • แบบคำขอมีบัตรอนุญาตนำรถยนต์เข้าในบริเวณรัฐสภาของบุคคลในวงงานวุฒิสภา
 • แบบคำขอมีบัตรอนุญาตนำรถยนต์เข้าในบริเวณรัฐสภาของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • แบบคำขอมีบัตรอนุญาตนำรถยนต์เข้าในบริเวณรัฐสภาของบุคคลในวงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีศพ
 • แบบขอพระราชทานที่เกี่ยวกับศพ
ลาการประชุม
 • ขั้นตอนการลาประชุมสภานิติบัญญัติ
 • สรุปกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการมา ลา ขาดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลาประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • แบบการแจ้งการลาเป็นช่วงเวลาระหว่างการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใหม่)
 • แบบใบลาการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/แจ้งไปราชการของสภา (ใหม่)
 • สรุปเกียวกับการมา ลา ขาดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (ใหม่)
แบบฟอร์มอื่นๆ
 • แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดการเดินทางของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ต่อ ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • แบบคำขอติดตั้งโทรศัพท์ ณ บ้านพักสมาชิกวุฒิสภา
 • แบบแจ้งเปลี่ยนสถานที่ติดต่อสมาชิกวุฒิสภา
 • แบบแสดงความประสงค์การศึกษาดูงาน ณ วุฒิสภา
 • แบบแจ้งเปลี่ยนสถานที่ติดต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • แบบแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2549 สำหรับข้าราชการ
 • แบบแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 สำหรับผู้รับบำนาญและทหารกกองหนุนมีเบี้ยหวัด
 •  
มีการเปิดอ่าน 30254 ครั้ง

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ