รายชื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เลขที่   ชื่อ-นามสกุล ประเภท
1 ภาพนายกรรณภว์  ธนภรรคภวิน นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน
2 ภาพพลเรือเอก กฤษฎา  เจริญพานิช พลเรือเอก กฤษฎา เจริญพานิช
3 ภาพพลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์ พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์
4 ภาพนายกล้านรงค์ จันทิก นายกล้านรงค์ จันทิก
5 ภาพนายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์
7 ภาพศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์  ลีวิโรจน์ ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
8 ภาพพลเรือเอก กำธร  พุ่มหิรัญ พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ
9 ภาพนายกิตติ วะสีนนท์ นายกิตติ วะสีนนท์
10 ภาพพลเอก กิตติ อินทสร พลเอก กิตติ อินทสร
11 ภาพรองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
13 ภาพนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
14 ภาพพลเอกกู้เกียรติ ศรีนาคา พลเอกกู้เกียรติ ศรีนาคา
15 ภาพพลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์
16 ภาพพลเอก คณิต สาพิทักษ์ พลเอก คณิต สาพิทักษ์
18 ภาพพลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ
19 ภาพพลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
20 ภาพพลตรี จารึก อารีราชการัณย์ พลตรี จารึก อารีราชการัณย์
21 ภาพพลเอก จิรพงศ์ วรรณรัตน์ พลเอก จิรพงศ์ วรรณรัตน์
22 ภาพพลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ
23 ภาพพลเอก จิระเดช โมกขะสมิต พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต
24 ภาพนายเจตน์ ศิรธรานนท์ นายเจตน์ ศิรธรานนท์
25 ภาพพลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
26 ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
28 ภาพพลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร
29 ภาพพลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล
30 ภาพพลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ
31 ภาพพลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
32 ภาพนายชัชวาล อภิบาลศรี นายชัชวาล อภิบาลศรี
33 ภาพพลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข
34 ภาพพลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร
35 ภาพพลโท ชาญชัย ภู่ทอง พลโท ชาญชัย ภู่ทอง
36 ภาพนายชาญวิทย์ วสยางกูร นายชาญวิทย์ วสยางกูร
37 ภาพพลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
38 ภาพพลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง
39 ภาพพลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์
40 ภาพพลเรือเอก ชุมพล วงศ์เวคิน พลเรือเอก ชุมพล วงศ์เวคิน
42 ภาพพลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
45 ภาพพลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
46 ภาพนายตวง อันทะไชย นายตวง อันทะไชย
47 ภาพพลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน
48 ภาพพลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์ พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์
49 ภาพพลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์
50 ภาพพลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์
51 ภาพคุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี
52 ภาพพลเอก ทวีป เนตรนิยม พลเอก ทวีป เนตรนิยม
53 ภาพพลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
54 ภาพรองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
55 ภาพพลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร
56 ภาพพลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ พลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ
57 ภาพนางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5