Table './jeab_senate/web_visit_log' is marked as crashed and should be repaired

ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

สรุปสาระสำคัญประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

มาตรฐานข้อมูล : รวบรวมและดูแลข้อมูลโดย : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย โทร 028319303 - 4 เผยแพร่เมื่อ : 13 สิงหาคม 2558

ฉบับที่ เรื่อง สาระสำคัญ ลงวันที่
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สถานะของประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (pdf)
๑๒๑/๒๕๕๗ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (pdf) (tif) แต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในด้านต่าง ๆ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑๒๐/๒๕๕๗ ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๑/๒๕๕๗ และแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) (pdf) กำหนดให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๑/๒๕๕๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และกำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) เสียใหม่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑๑๙/๒๕๕๗ ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (pdf) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับกรสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑๑๘/๒๕๕๗ การกำหนดมาตรการชั่วคราวเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (pdf) (tif) กำหนดให้ "ศูนย์ประสานกับแรงงานกัมพูชากลับเข้าทำงาน" ในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสระแก้ว ขยายระยะเวลาเปิดดำเนินการถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และกำหนดให้ขยายระยะเวลาในการแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าทำงานในประเทศไทยสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาจนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๑๗/๒๕๕๗ การจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพิ่มติม (pdf) (tif) กำหนดให้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพิ่มเติมอีกจำนวน ๕๓ จังหวัด ตามประกาศฉบับนี้ โดยให้เริ่มทำการตั้งแต่วัที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ และกำหนดให้ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งจัดตั้งขึ้ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับต่าง ๆ เปิดดำเนินการถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๑๖/๒๕๕๗ การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (pdf) (tif) ยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๑๕/๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (pdf) (tif) กำหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อให้วิธีพิจารณาความอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับการสอบสวนมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยให้เพิ่มมาตรา ๒๑/๑ และมาตรา ๑๔๕/๑ ตามความในประกาศฉบับนี้ รวมทั้งยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๔๒ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๑๔/๒๕๕๗ การแก้ไขเพิ่มกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ (pdf) (tif) กำหนดให้ยกเลิกความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจโดยให้มีระบบการบริหารงานบุคคล เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๑๓/๒๕๕๗ การยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร กรณีสลากพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว (pdf) (tif) ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับผู้มีเงินได้จากการขายหรือส่วนลดจากการซื้อสลากพิเศษและจากเงินรางวัลสลากพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัวและ ๒ ตัว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ สำหรับเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๑๒/๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๒ (pdf) (tif) แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๑๑/๒๕๕๗ การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ (pdf) (tif) ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยกำหนดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดระบบการบริหาร การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน โดยต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนมีส่วนร่วม ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายงบประมาณและอาสาสมัคร ตลอดจนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของตำรวจ ทัังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ต.ช. กำหนด ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๑๐/๒๕๕๗ การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้ยราชทัณฑ์ (pdf) แก้ไขเพิ่่มเติมพระาชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ เกี่ยวกับการดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเงินและสิ่งของต้องห้ามเข้ามาในหรือออกจากเรือนจำ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุด ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๐๙/๒๕๕๗ การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าดวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (pdf) แก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกนละปราบปรามยาเสพติด โดยปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๐๘/๒๕๕๗ การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทำผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู (pdf) กำหนดให้ผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิดฐานยาเสพติดหรือเสพและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง ตามลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณที่กำหนดตามบัญชีท้ายประกาศนี้ ซึ่งไม่มีพฤติกรรมที่อาจที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นหรือสังคมได้รัการบำบัดฟื้นฟูโดยการยินยอม และได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องภายหลังผ่านการบำบัดฟื้นฟู รวมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้การบำบัดฟื้นฟูเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภพ และมีประสิทธิผลสูงสุด ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๐๗/๒๕๕๗ ให้สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสิ้นสุดลง (pdf) กำหนดให้สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันทีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้ใช้บังคับสิ้นสุดลง และให้การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยุติลงจนกว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายอื่นใดที่จะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๐๖/๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ (pdf) (tif) แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๗ และวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘, ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๖๙ และในวรรคสองของมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๗๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความตามคำสั่งฉบับนี้แทน รวมทั้งยกเลิกความในลำดับที่๕๓ ในช่องประเภท ก ไม้หวงห้ามธรรมดาของบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๓๐ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๐๕/๒๕๕๗ การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (pdf) (tif) แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนและให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๕/๒๕๕๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๐๔/๒๕๕๗ การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (pdf)(tif) กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอซึ่งมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ นโยบาย ประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติอย่างเคร่งครัด ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๐๓/๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ (pdf) (tif) กำหนดให้ยกเลิกข้อความใน (๓) ของข้อ ๒ และในข้อ ๕ ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ และใช้ข้อความตามประกาศฉบับนี้แทน ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๐๒/๒๕๕๗ การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ (pdf) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยกำหนดให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านเช่นเดียวกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๐๑/๒๕๕๗ การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๑/๒๕๕๗  (pdf) ให้เพิ่มความในข้อ ๑๐ ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๑/๒๕๕๗ และใช้ข้อความตามประกาศฉบับนี้แทน ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๐๐/๒๕๕๗ การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (pdf) (tif) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยกำหนดให้โอนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม ไปเป็นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๙๙/๒๕๕๗ การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (pdf) (tif) แก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยกำหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการและให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฎิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๙๘/๒๕๕๗ การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (pdf) (tif) กำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๙๗/๒๕๕๗ การให้ความร่วมมือต่อการปฎิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ (pdf) (tif)

กำหนดให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๔/๒๕๕๗ และฉบับที่ ๑๗/๒๕๕๗ และให้ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้แทน ซึ่งมีมาตรการในการควบคุมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการบิดเบือนและความเข้าใจผิด อันจะส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๙๖/๒๕๕๗ การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม(pdf) (tif)

กำหนดให้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นในจังหวัดเพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๙๕/๒๕๕๗ การให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ้นจากตำแหน่งและการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (pdf)

ให้นายกวิน  ทังสุพานิช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งบุคคลต่าง ๆ ประกอบเป็นคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๙๔/๒๕๕๗ การจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพิ่มเติม (pdf) (tif)

กำหนดให้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพิ่มเติม จำนวน ๑๕ จังหวัด ตามประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ โดยให้เริ่มทำการตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๙๓/๒๕๕๗ การกำหนดอัตราตำแหน่งและค่าตอบแทนของผู้ปฎิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (pdf)

กำหนดให้มีการกำหนดอัตราตำแหน่งของผู้ปฎิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และกำหนดค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ เงินค่าตอบแทนนี้ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๙๒/๒๕๕๗ การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (pdf) (tif)

เพื่อเป็นการผลักดันและกระตุ้นกลไกทางเศรษฐกิจทำให้ประชาชนมีกำลังใจในการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภค บริโภคอันจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง จึงลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มโดยกำหนดให้จัดเก็บในอัตรา (๑) ร้อยละ ๖.๓ สำหรับการขายสินค้า การให้บริการหรือการนำเข้าทุกกรณี และ (๒) ร้อยละ ๙ สำหรับการขายสินค้า การให้บริการหรือการนำเข้าทุกกรณี

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๙๑/๒๕๕๗ การก่อสร้างอาคารตาม "โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภค" คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (pdf)(tif)

กำหนดให้โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภค ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการยกเว้นบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งเป็นข้อจำกัดบางประการ เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ต่อไปได้

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๙๐/๒๕๕๗ การจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพิ่มเติม (pdf) (tif)

กำหนดให้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพิ่มเติม ในกรุงเทพมหานคร จำนวน ๖ แห่ง ณ สถานที่ตั้งตามประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ โดยให้เริ่มทำการตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๘๙/๒๕๕๗ หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (pdf) (tif) ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมและคำนึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๘๘/๒๕๕๗ การแก้ไขเพิ่มติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ (pdf) (tif) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) และคณะกรรมการข้าราชการตำรจ (ก.ตร.) รวมทั้งระบบการบริหารบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๘๗/๒๕๕๗ การแก้ไขเพิ่มติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ(pdf) (tif) กำหนดให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติต่าง ๆ ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัิติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจเกี่ยวกับการดูแลความสงบเรียบร้อยในการควบคุมอาชญากรรม การจราจร การมีและและใช้อาวุธปืน เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีเอกภาพ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๘๖/๒๕๕๗ การได้มาซึ่งสมาชิกสภากรุงทพมหนครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว (pdf)(tif)   กำหนดวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๘๕/๒๕๕๗ การได้มาซึ่งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว (pdf) (tif) กำหนดวิธีกาารได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๘๔/๒๕๕๗ ให้ผู้ที่ครอบครองอาวุธปืน เสื้อเกราะ หรือเครื่องยุทธภัณฑ์ ของทางราชการทหารนำส่งมอบ (pdf) (tif) กำหนดให้ผู้ที่ครอบครองอาวุธปืน เสื้อเกราะ หรือเครื่องยุทธภัณฑ์ของทางราชการทหาร ต้องส่งมอบคืนให้กับนายทะเบียนท้องที่หากฝ่าฝืนต้องได้รับโทษ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๘๓/๒๕๕๗ การดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมที่สามารถใช้หรือนำมาประกอบเพื่อใช้เล่นการพนัน (pdf) (tif) กำหนดให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือพนักงานจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยมีอำนาจยึดและทำการตรวจสอบเครื่องเล่นเกมหากพบว่ามีลักษณะที่สามารถใช้รือนำมาประกอบเพื่อใช้เล่นการพนันได้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นเกมที่ผลิตและนำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือผลิตในราชอาณาจักร ให้เครื่องเล่นเกมนั้นตกเป็นของแผ่นดิน เว้นแต่เจ้าของกรรมสิทธิ์ได้แสดงตน และสามารถแสดงหลักฐานว่าเครื่องเล่นเกมที่ถูกยึดนั้นมีไว้โดยชอบด้วยกฎหมายภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ถูกยึด ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๘๒/๒๕๕๗ เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๗ (pdf) (tif) ให้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๘๑/๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ (pdf) ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔ นว แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และใช้ความตามประกาศฉบับนี้แทน กล่าวคือ กำหนดให้ผู้ไ้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดหือบำนาญซึ่งเมื่อรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญแล้วต่ำกว่าเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี่ยหวัดบำนาญเพิ่มอีกตามอัตราที่กำหนด ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๘๐/๒๕๕๗ การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (pdf) (tif) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เงินกองทุนฯ และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๗๙/๒๕๕๗ เงื่อนไขในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลอประกอบกิจการ (pdf) (tif) กำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการออกอากาศ รวมทั้งการยื่นคำขอรับใบอนุญาตของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๗๘/๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๕/๒๕๕๗ (pdf) (tif) ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๕/๒๕๕๗ และใช้ข้อความตามประกาศฉบับนี้แทน กล่าวคือ ให้รัฐวิสาหกิจที่มีการลงทุนหรือริเริ่มโครงการใหม่ หรือการทำธุรกรรมที่มีวงเงินเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ต้องจัดทำรายงานเสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อรวบรวมและเสนอความเห็นต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อไป ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๗๗/๒๕๕๗ การจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพิ่มเติม และมาตรการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่ทำงานเรือประมงในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล (pdf) (tif) ให้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพิ่มเติมขึ้นอีก ๗ จังหวัด และให้นายจ้างจัดทำบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว และแจ้งต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดของ ๒๒ จังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๗๖/๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๑/๒๕๕๗ (pdf)(tf) แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของบุคคลที่ีจะได้รับการสรรหาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
๗๕/๒๕๕๗ ผู้รักษาการประธานกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจและการขออนุมัติโครงการใหม่หรือการทำธุรกรรมที่มีวงเงินเกินหนึ่งร้อยล้านบาทของรัฐวิสาหกิจ (pdf) (tif) ให้อำนาจรองประธานกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งประธานกรรมการและกำหนดให้การลงทุนหรือริเริ่มโครงการใหม่ หรือการทำธุรกรรมที่มีวงเงินเกิน ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
๗๔/๒๕๕๗ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (pdf) (tif) กำหนดให้การประชุมสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายได้ และให้ถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาตินี้เป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมาย และห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาตินี้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย ทั้ังในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นใด เพียงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
๗๓/๒๕๕๗ การให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไปช่วยปฏิบัติงาน (pdf) (tif) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีมีอำนาจในการทำคำขอไปยังหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไปช่วยปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรี ไม่ว่าจะเป็นการช่วยปฏิบัติงานเต็มเวลา บางเวลา หรือนอกเวลา ทั้งนี้ โดยให้หน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือและถือว่าไปช่วยปฏิบัติงานนั้นเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
๗๒/๒๕๕๗ การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (pdf) (tif) ให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้มีการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
๗๑/๒๕๕๗ การสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (pdf)(tif) ให้มีการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่จะมาทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๗/๒๕๕๗ และยกเลิกบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในบางมาตรา ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
๗๐/๒๕๕๗ มาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (pdf)(tif) กำหนดมาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและนายจ้าง ซึ่งประกอบกิจการบางประเภทที่มีความจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างมากเพื่อขจัดการบังคับใช้แรงงานหรือการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากแรงงานต่างด้าว ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
๖๙/๒๕๕๗ การยื่นคำของบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (pdf) (tif) ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
๖๘/๒๕๕๗ มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ระยะที่ ๑ เป็นการชั่วคราว (pdf) (tif) ได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวระยะที่ ๑ เป็นการชั่วคราว โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการ นายจ้าง ที่ใช้แรงงานต่างด้าว ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อให้แรงงานต่างด้าวได้รับการคุ้มครองในการทำงานและไม่ถูกบังคับใช้แรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ นายจ้าง ในอุตสาหกรรมประมงและกิจการต่อเนื่อง โดยมีมาตรการผ่อนผันให้ผู้ประกอบการ นายจ้าง จัดทำบัญชีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในความดูแลให้ครบถ้วน เพื่อให้ง่ายต่อการจัดระเบียบต่อไป และกำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง มีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดด้านการค้ามนุษย์และขบวนการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หากเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดปล่อยปละละเลยหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์จะต้องถูกดำเนินการทางวินัยและทางอาญาทันที ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
๖๗/๒๕๕๗ มาตรการชั่วคราวในการดำเนินการต่อแรงงานต่างด้าว  (tif) ตามที่ปรากฏข่าวสารว่าจะมีการจับกุมกวาดล้างแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยจนเป็นผลให้แรงงานต่างด้าวอพยพและทิ้งงานกลับภูมิลำเนาของตัวเอง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบกิจการ ตลอดจนระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนั้น คสช. ขอแจ้งมาตรการชั่วคราวในการดำเนินการต่อแรงงานต่างด้าวให้ทราบว่า คสช. ยังไม่มีนโยบายเร่งรัดจับกุมกวาดล้างแรงงานต่างด้าวตามที่ปรากฏเป็นข่าว แต่ได้ขอให้ผู้ประกอบการ นายจ้างจัดเตรียมรายชื่อลูกจ้างในสังกัดให้ครบถ้วน เพื่อให้พร้อมรับการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทำผิดกฎหมาย ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม การจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม การประทุษร้าย ส่วนมาตรการการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นธรรมนั้นยังอยู่ระหว่างการพิจารณา พร้อมกันนี้ ได้ขอให้ระมัดระวังกรณีที่มีการปล่อยข่าวให้แรงงานเกิดความหวาดกลัว โดยขอแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่หากพบการปล่อยข่าวลักษณะนี้ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ขอทำความเข้าใจกับสื่อต่างชาติด้วยว่า ประเทศไทยไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการใช้แรงงานทาส ไม่มีการกวาดล้าง ใช้อาวุธปราบปรามแรงงานต่างชาติดังที่ปรากฎกระแสข่าวออกมา ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
๖๖/๒๕๕๗ การออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ (pdf) (tif) อนุญาตให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการจาก กสทช. ออกอากาศกระจายเสียงรายการได้ตามปกติ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
๖๕/๒๕๕๗ การออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และระบบผ่านดาวเทียม (pdf) (tif) อนุญาตให้สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล สถานีโทรทัศน์ว๊อยซ์ทีวี และสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมทีนิวส์ ออกอากาศรายการได้ตามปกติ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
๖๔/๒๕๕๗ ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักร (pdf) (tif) ให้พื้นที่ทั่วประเทศไทย ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
๖๓/๒๕๕๗ นโยบายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของรัฐ (pdf) (tif) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของรัฐ โดยให้องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมยึดมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม และมีบรรทัดฐานที่ชัดเจนในการดำเนินคดีตามประเภทคดีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ซึ่งสาธารณชนสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนหลีกเลี่ยงการดำเนินการใด ๆ ที่อาจมีผลทำให้เกิดความเข้าใจแก่สาธารณชนในการบังคับใช้กฎหมาย อันจะนำไปสู่ความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคม ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมและไม่มีการเลือกปฏิบัติ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
๖๒/๒๕๕๗ ให้ผู้ที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือที่มีกฎหมายห้ามออกใบอนุญาต นำส่งมอบ (pdf)

กำหนดให้ผู้มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือที่มีกฎหมายห้ามออกใบอนุญาต ต้องนำมาส่งมอบต่อนายทะเบียนท้องที่ ภายใน ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ ปีถึง ๑๐ ปี

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
๖๑/๒๕๕๗ การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) (pdf)

แต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เป็นการเฉพาะกิจ

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
๖๐/๒๕๕๗ ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในบางพื้นที่เพิ่มเติม (pdf) (tif)

ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในพื้้นที่ ๑. จังหวัดกาญจนบุรี ๒.จังหวัดราชบุุรี ๓.อำเภอเขาย้อย อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอท่ายาง อำเภอบ้านลาด อำเภอบ้านแหลม อำเภอแก่งกระจาน และอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๔.จังหวัดระยอง ๕.จังหวัดจันทบุรี ๖.อำเภอคลองใหญ่ อำเภอเขาสมิง อำเภอบ่อไร่ อำเภอแหลมงอบ อำเภอเกาะกูด และอำเภอเมือง จังหวัดตราด ๗.จังหวัดนครพนม ๘.จังหวัดสกลนคร ๙.จังหวัดร้อยเอ็ด ๑๐.จังหวัดเลย ๑๑.จังหวัดสุรินทร์ ๑๒.จังหวัดตาก ๑๓.จังหวัดสุโขทัย ๑๔.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑๕.จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑๖.จังหวัดแพร่ ๑๗.จังหวัดน่าน ๑๘.อำเภอสะเดา และอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๑๙.จังหวัดตรัง ๒๐.จังหวัดสตูล

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
๕๙/๒๕๕๗ ขยายระยะเวลาการนำส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่สำหรับใช้เฉพาะแต่การสงคราม (pdf) (tif)

ขยายระยะเวลาการนำส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่สำหรับใช้เฉพาะแต่การสงคราม ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ต่อไปจนถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ หากฝ่าฝืนจะต้องรับโทษ

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
๕๘/๒๕๕๗ การพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (pdf) (tif)

ใหยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และกำหนดให้ในกรณีที่ได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว และศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคได้รับคำร้องของคณะกรรมกรการเลือกตั้ง เพื่อขอให้วินิจฉัยว่าควรให้มีการเลือกตั้งใหม่หรืเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใด ให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคซึ่งมีอำนาจพิจารณาและวินิจฉัยคดี ยังคงมีอำนาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีเรื่องนั้นต่อไปเช่นเดิม ทั้งนี้ วิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐

๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
๕๗/๒๕๕๗  ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป (pdf) (tif)

ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้ มีผลบังคับใช้ต่อไป ๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ๓. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.๒๕๕๒

๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
๕๖/๒๕๕๗  ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในบางพื้นที่เพิ่มเติม (pdf) (tif)  ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหะสถานในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
๕๕/๒๕๕๗ การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (pdf) (tif) กำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
๕๔/๒๕๕๗ ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในบางพื้นที่เพิ่มเติม (pdf) (tif) ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหะสถานในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
๕๓/๒๕๕๗ กำหนดให้ผู้กระทำความผิดในบางกรณีไม่อยู่ภายใต้บังคับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๕๗ (pdf) (tif) กำหนดห้ามไม่ให้นำคำสั่ง ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗ มาใช้บังคับแก่ผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ที่ถูกจับกุมหรือตกเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยก่อนวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และอยู่ในระหว่างการสอบสวน หรือระว่างคดียังไม่ถึงที่สุด ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
๕๒/๒๕๕๗ ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในบางพื้นที่ (pdf) (tif) ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหะสถานในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และจังหวัดภูเก็ต ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
๕๑/๒๕๕๗ การพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (pdf) (tif) ให้ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคมีอำนาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับ  การเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๕๐/๒๕๕๗ ให้ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่ใช้เฉพาะแต่การสงคราม (pdf ให้คดีที่มีข้อหาว่ากระทำความผิดฐานมีหรือใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่ใช้เฉพาะแต่การสงคราม ที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พุทธศักราช ๒๔๙๐ ไม่ว่าจะมีข้อหาว่ากระทำผิดอย่างอื่นด้วยหรือไม่ ที่กระทำตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป เป็นคดีอยู่ในอำนาจศาลทหารที่จะพิจารณาพิพากษา ยกเว้นความผิดซึ่งการกระทำเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
๔๙/๒๕๕๗ ความผิดสำหรับการสนับสนุนการชุมนุมทางการเมือง (pdf) (tif) ห้ามบุคคลใดกระทำการอันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการชุมนุมทางการเมือง หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษสองในสามของโทษที่กำหนดไว้       และอาจถูกริบทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดดังกล่าว ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๔๘/๒๕๕๗ การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง (pdf) (tif) ในกรณีมีความจำเป็นต้องสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แทนตำแหน่งที่ว่างให้ดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดำเนินการมาแล้ว ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๔๗/๒๕๕๗ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูัใช้อำนาจหน้าที่แทนประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ) (pdf) (tif) กำหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ใช้อำนาจหน้าที่แทนประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๔๖/๒๕๕๗ ความผิดเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ (pdf) (tif) ให้การกระทำที่มีลักษณะเป็นการข่มขืนใจชาวนาให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือโดยข่มขู่ว่าจะทำอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของชาวนาหรือของบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้นเป็นความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๔๕/๒๕๕๗ การถ่ายทอดออกอากาศของช่องรายการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ก (สถานีโทรทัศน์กองทัพบก) (pdf) (tif) ให้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ก (สถานีโทรทัศน์กองทัพบก) ออกอากาศได้ในทุกช่องทาง ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๔๔/๒๕๕๗ ให้เรือนจำในสังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมปฏิบัติตามหมาย           ของศาลทหาร (pdf) (tif) ให้เรือนจำที่อยู่ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ทำหน้าที่ตามหมายของศาลทหาร ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๔๓/๒๕๕๗ ความผิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร (pdf) (tif) การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนไม่ต้องขึ้นศาลทหาร ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๔๒/๒๕๕๗ แก้ไขช่วงเวลา ห้ามออกนอกเคหะสถาน (pdf) (tif) แก้ไขเวลาห้ามออกจากเคหะสถาน จากเดิมเป็น ๐๐.๐๑ - ๐๔.๐๐ น. ตั้งแต่  วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๔๑/๒๕๕๗ กำหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกบุคคลให้มารายงานตัวเป็นความผิด (pdf) (tif) ให้บุคคลตามคำสั่ง คสช. ทั้ง ๗ ฉบับ ที่ยังไม่มารายงานตัวต้องมารายงานตัวตามกำหนด ถ้ายังขัดขืนจะได้รับโทษ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๔๐/๒๕๕๗ การกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวของบุคคลที่ถูกกักตัวตามพระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๑๕ ทวิ (pdf) (tif) ให้บุคคลที่ถูกกักตัวตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๓๙/๒๕๕๗ การกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวของบุคคลที่มารายงานตัวต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (pdf) (tif) ให้บุคคลอื่นที่มารายงานตัวต่อ คสช. และได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ      ตามเงื่อนไข หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๓๘/๒๕๕๗ คดีที่ประกอบด้วยการทำหลายอย่างเกี่ยวโยงกันให้อยู่ในอำนาจของศาลทหาร (pdf) (tif) คดีที่มีข้อหาว่าได้กระทำความผิดตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับอื่น คดีดังกล่าวอาจมีข้อหาอื่นหรือการกระทำหลายอย่างเกี่ยวโยงกันที่มีความผิดในตัวเองและมิได้อยู่ในอำนาจศาลทหารรวมอยู่  ก็ให้ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาในข้อหานั้นด้วย ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๓๗/๒๕๕๗ ความผิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร (pdf) (tif) ให้คดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๐๗ ถึง มาตรา ๑๑๘ และความผิดฐานฝ่าฝืนประกาศ/คำสั่ง คสช. เป็นการพิจารณาคดีภายใต้อำนาจของ "ศาลทหาร" ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๓๖/๒๕๕๗ เชิญผู้ประกอบการค้าและการขนส่งน้ำมันเข้าร่วมประชุม (tif) เชิญผู้ค้าและขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ตามที่กำหนด ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๓๕/๒๕๕๗ อำนาจในการอนุมัติงบประมาณของปลัดกระทรวง (pdf) (tif) การอนุมัติแผนงาน/โครงการซึ่งอยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีต้องเสนอเรื่องให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณาเห็นชอบก่อน และการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติโดยรัฐบาลในอดีตในขั้นการอนุมัติงบประมาณจะต้องเสนอให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณาเห็นชอบก่อน ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๓๔/๒๕๕๗ การปรับปรุงโครงสร้างการจัดของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (pdf)
(tif
ให้ปรับปรุงโครงสร้างการจัดส่วนงานของสำนักงานเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (สลธ.คสช.) และให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นส่วนราชการที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๓๓/๒๕๕๗ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติของศาล องค์กรอิสระ และองค์กรอื่น (pdf) (tif) ขอความร่วมมือให้สถาบันศาล องค์กรอิสระ และองค์กรอื่น ๆ งดแสดง      ความคิดเห็นที่อาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๓๒/๒๕๕๗ ระงับการออกอากาศของสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้น     ตามกฎหมาย และสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ (pdf) (tif) ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงตามประกาศงดการออกอากาศรายการตามปกติ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๓๑/๒๕๕๗ การประชุมกำหนดแนวทางดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ (tif) เชิญปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงการคลัง และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมตามที่กำหนด ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๓๐/๒๕๕๗ ให้วุฒิสภาสิ้นสุดลง (pdf) (tif) ให้วุฒิสภาสิ้นสุดลง, ให้อำนาจนิติบัญญัติเป็นของหัวหน้า คสช. ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๒๙/๒๕๕๗ ให้บุคคลมารายงานตัวตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (pdf) (tif) ให้บุคคลตามคำสั่ง คสช. ทั้งหกฉบับมารายงานตัว ถ้ายังขัดขืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๒๘/๒๕๕๗ การถวายรายงานสถานการณ์บ้านเมือง (pdf) (tif) พระมหากษัตริย์ทรงทราบความตามที่ คสช. ถวายรายงานแล้ว ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๒๗/๒๕๕๗ การถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบดิจิตอล     และสถานีโทรทัศน์ที่ได้รับอนุญาต สัญญาหรือสัมปทานจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ (pdf) (tif) ให้สถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ๒๓ ช่อง สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมที่ได้รับใบอนุญาต และผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก เช่น ทรูวิชันส์ ออกอากาศรายการตามปกติ และให้เข้ารายงานตัวกับ กสทช. ตามเวลาที่กำหนด ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๒๖/๒๕๕๗ การดูแล และสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (pdf)

ให้ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะทำงานด้านสื่อสังคมออนไลน์

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
(เฉพาะ)
๒๕/๒๕๕๗
ให้มารายงานตัว หรือแจ้งเหตุขัดข้อง (pdf) (tif) ให้บุคคลที่ยังไม่มารายงานตัวตามคำสั่งสามฉบับมารายงานตัว หรือแจ้งเหตุ ขัดข้องภายในเวลาที่กำหนด ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๒๔/๒๕๕๗ ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ มีผลใช้บังคับต่อไป (pdf) (tif) ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คตง., ปปช., กกต., ผู้ตรวจ   การแผ่นดิน  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๒๓/๒๕๕๗ การถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบแอนาล็อก และสถานีวิทยุกระจายเสียง (pdf) (tif) ให้สถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบแอนาล็อก (ช่อง ๓, ช่อง ๕,ช่อง ๗,  โมเดิร์นไนน์, เอ็นบีที และ ไทยพีบีเอส) รวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียง       ออกอากาศรายการตามปกติ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๒๒/๒๕๕๗ การจัดส่วนงาน การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ (pdf) (tif) กำหนดส่วนงาน อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของ คสช. ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๒๑/๒๕๕๗ ห้ามบุคคลเดินทางออกกนอกราชอาณาจักร (pdf) (tif) ห้ามบุคคลตามคำสั่ง คสช. ทั้ง ๓ ฉบับ รวม ๑๕๕ ราย เดินทางออกนอก   ราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุมัติ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๒๐/๒๕๕๗ เชิญคณะทูตานุทูต ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร  เข้าร่วมประชุม (tif) ขอเรียนเชิญผู้แทนต่างประเทศที่ประจำประเทศไทยเข้าร่วมประชุมรับฟัง    การชี้แจงจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑๙/๒๕๕๗ ให้บุคคลสำคัญมารายงานตัวเพิ่มเติม (tif) ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปมารายงานตัว ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑๘/๒๕๕๗ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ (pdf) (tif) ให้สื่อมวลชนทุกประเภทและสื่ออิเล็กทรอนิกส์งดเว้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในลักษณะต้องห้าม ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑๗/๒๕๕๗ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต (pdf) (tif) ให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตติดตาม ตรวจสอบ และระงับยับยั้ง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ต้องห้าม และมารายงานตัว ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑๖/๒๕๕๗ ให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว (pdf) (tif) ให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีในแต่ละกระทรวงเป็นการชั่วคราว ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑๕/๒๕๕๗ ขอให้ระงับการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิล โทรทัศน์ระบบดิจิตอล และสถานีวิทยุชุมชน (pdf) (tif) ให้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิล โทรทัศน์ระบบดิจิตอล และสถานีวิทยุชุมชนต่าง ๆ รวม ๑๕ สถานี ระงับการถ่ายทอดออกอากาศทันที ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑๔/๒๕๕๗ ห้ามสร้างความขัดแย้ง หรือต่อต้านการปฏิบัติงานของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (pdf) (tif)

ห้ามให้สัมภาษณ์หรือแสดงความคิดเห็นที่ต้องห้าม,
ให้เจ้าพนักงานระงับการชุมนุม หรือกิจกรรมที่ต่อต้านการปฏิบัติงานของ     คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑๓/๒๕๕๗ ขอให้บุคคลสำคัญมารายงานตัว (tif) ให้บุคคลต่าง ๆ รายงานตัวตามสถานที่ที่กำหนด ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑๒/๒๕๕๗ ขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์ (pdf) (tif) ขอความร่วมมือระงับการให้บริการส่งข้อความปลุกระดม ยั่วยุ สร้างความรุนแรง ความไม่น่าเชื่อถือ และไม่เคารพกฎหมาย ตลอดจนการต่อต้านการปฏิบัติงาน และรักษาความสงบแห่งชาติบนสังคมออนไลน์ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑๑/๒๕๕๗ การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (pdf) (tif) ยกเลิกประกาศที่ ๕/๒๕๕๗
ให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง เว้นหมวดพระมหากษัตริย์,
ให้คณะรัฐมนตรีรักษาการสิ้นสุด
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑๐/๒๕๕๗ ให้อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (pdf) (tif) ให้อำนาจของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี ตามที่กฎหมายบัญญัติ เป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือผู้ที่มอบหมาย ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๙/๒๕๕๗ ให้สถานศึกษาหยุดทำการ (pdf) (tif) ให้สถานศึกษาทุกแห่งหยุดทำการตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๘/๒๕๕๗ ข้อยกเว้นการห้ามออกนอกเคหะสถาน (pdf) (tif) ยกเว้นประกาศห้ามออกจากเคหสถานเวลาค่ำคืนสำหรับบุคคลบางกลุ่ม ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๗/๒๕๕๗ ห้ามชุมนุมทางการเมือง (pdf) (tif) ห้ามมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองเกิน ๕ คน, ให้ผู้ชุมนุมเดิมเดินทางกลับภูมิลำเนา ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๖/๒๕๕๗ แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญ ในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (pdf) (tif) แต่งตั้งหัวหน้าและรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๕/๒๕๕๗ การสิ้นสุดชั่วคราวของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (pdf) (tif) ให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลงชั่วคราว เว้นหมวดพระมหากษัตริย์, ให้คณะรัฐมนตรีรักษาการสิ้นสุด ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๔/๒๕๕๗ การถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ และสถานีวิทยุชุมชน (pdf) (tif) ให้สถานีแพร่สัญญาณต่าง ๆ ถ่ายทอดออกรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๓/๒๕๕๗ ห้ามออกนอกเคหะสถาน (pdf) (tif) ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถาน ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. - ๐๕.๐๐ น.ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เว้นแต่ได้รับอนุญาต ยกเว้นพนักงานเจ้าหน้าที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๒/๒๕๕๗ การประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร (pdf) (tif) ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑/๒๕๕๗ การควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ (pdf) สาเหตุรัฐประหาร, สั่งหน่วยงานที่มีอาวุธห้ามเคลื่อนย้ายอาวุธนอกเหนือคำสั่ง,
รับรองกับชาวต่างประเทศ, เทิดทูนพระมหากษัตริย์
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
มีการเปิดอ่าน 15148 ครั้ง

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ