Table './jeab_senate/web_visit_log' is marked as crashed and should be repaired

คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

สรุปสาระสำคัญคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

มาตรฐานข้อมูล : รวบรวมและดูแลข้อมูลโดย : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย โทร 028319303 - 4 เผยแพร่เมื่อ : 13 สิงหาคม 2558

ฉบับที่ เรื่อง สาระสำคัญ ลงวันที่
  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สถานะของประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (pdf)
๑๗๘/๒๕๕๗  เพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (pdf) กำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวเพิ่มเติม ในข้อ ๒.๘ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการติดตาม และตรวจสอบการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ผ่านมาของรัฐบาล ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๗๗/๒๕๕๗  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ (pdf) กำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
๑๗๖/๒๕๕๗  แต่งตั้งคณะอนุกรรมรจัดทำบัญชีข้าวคงเหลือของรัฐ (pdf) กำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจัดทำบัญชีข้าวคงเหลือของรัฐ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
๑๗๕/๒๕๕๗  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว (pdf) กำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
๑๗๔/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๗๓/๒๕๕๗  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว (pdf) กำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
๑๗๒/๒๕๕๗  แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (pdf) กำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
๑๗๑/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๗๐/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๖๙/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๖๘/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๖๗/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๖๖/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๖๕/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๖๔/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๖๓/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๖๒/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๖๑/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๖๐/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๕๙/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๕๘/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๕๗/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๕๖/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๕๕/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๕๔/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๕๓/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๕๒/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๕๑/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๕๐/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๔๙/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๔๘/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๔๗/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๔๖/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๔๕/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๔๔/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๔๓/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๔๒/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๔๑/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๔๐/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๓๙/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๓๘/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๓๗/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๓๖/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๓๕/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๓๔/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๓๓/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๓๒/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๓๑/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๓๐/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๒๙/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๒๘/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๒๗/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๒๖/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๒๕/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๒๔/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๒๓/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๒๒/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๒๑/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๒๐/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๑๙/๒๕๕๗  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานด้านกฎหมาย (pdf) กำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลั่นกรองงานด้านกฎหมาย ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑๑๘/๒๕๕๗  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (pdf) กำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของปรเทศ (กพข.) โดยกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑๑๗/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๑๖/๒๕๕๗  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่วมจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ ๔ สินค้า (Roadmap) คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์ม น้ำมัน และอ้อย (pdf) กำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการร่วมจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ ๔ สินค้า (Roadmap) คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และอ้อย ทัั้งนี้เพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐแเละเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑๑๕/๒๕๕๗  แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพระพุทธศาสนา (pdf) แต่งตั้งบุคคลและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพระพุทธศาสนา ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑๑๔/๒๕๕๗  แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม (pdf) แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑๑๓/๒๕๕๗  การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (pdf) แต่งตั้งพลตรี วิระ โรจนวาศ, นายคนันท์ ชัยชน และนางสาวณัชฐานันท์ รูปขจร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานประจำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑๑๒/๒๕๕๗  การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาระบบวัตกรรมของประเทศ (pdf) แต่งตั้งบุคคลและกำหนดอำนาจห้าที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาระบบวัตกรรมของประเทศ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑๑๑/๒๕๕๗  แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ (pdf) แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยกำหนดหลัเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อกับการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่จำเป็น ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑๑๐/๒๕๕๗  การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม (pdf) (tif) แต่งตั้งบุคคลและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมกรที่ปรึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๐๙/๒๕๕๗  แต่งตั้งคณกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมกรนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (pdf) (tif) แต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๐๘/๒๕๕๗  การตักเตือนสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งฝ่่าฝืนาข้อห้าม (pdf) (tif) คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกประกาศตักเตือนผู้เขียนบทความ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ และผู้โฆษณาของหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ สุดสัปดาห์ ฉบับที่ ๒๕๑ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ตีพิมพ์ข้อความด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จโดยมีเจตนาไม่สุจริตเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของคณะรักษาความสงแห่งชาติ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๐๗/๒๕๕๗  แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายอาหาร (pdf) (tif) แต่งตัั้งบุคคลและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายอาหาร ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๐๖/๒๕๕๗  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (pdf) (tif) แต่งตั้งบุคคลและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๐๕/๒๕๕๗  แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (pdf) (tif) แต่งตั้งบุคคลและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๐๔/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๐๓/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๐๒/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๑๐๑/๒๕๕๗  การแต่งตั้งชุดติมตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัด (pdf) แต่งตั้งบุคคลเป็นชุดติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัด ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๐๐/๒๕๕๗  การแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์กรุงเทพมหานคร (pdf) แต่งตั้งบุคคลและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์กรุงเทพมหานคร ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๙๙/๒๕๕๗  การให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพ้นจากตำแหน่ง (pdf) (tif) ให้นายปฏิมา จีระแพทย์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและให้นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจาขนาดกลางและขนาดย่อมรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๙๘/๒๕๕๗  การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง  (pdf) (tif) กำหนดตำแหน่งข้าราชการเพิ่มขึ้นและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในส่วนราชการต่าง ๆ ตามคำสั่งที่กำหนดไว้ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๙๗/๒๕๕๗  แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (pdf) (tif แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ในคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยกำหนดให้มีอำนาจเสนอแนะต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อให้มีคำสั่งระงับหรือยับยั้งการดำเนินโครงการใด ๆ ของรัฐวิสาหกิจที่เห็นว่าเป็นการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามขอบวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจนั้น หรือลักษณะที่น่าจะเป็นการดำเนินงานที่ส่อไปในทางทุจริตไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่โปร่งใสไว้ก่อน เพื่อให้มีการตรวจสอบ ทบทวน หรือแก้ไขตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๙๖/๒๕๕๗  การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (pdf) (tif)

กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ในระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๙๕/๒๕๕๗  การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง (pdf) (tif)

กำหนดตำแหน่งข้าราชการเพิ่มขึ้นและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในส่วนราชการต่าง ๆ ตามคำสั่งที่กำหนดไว้

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๙๔/๒๕๕๗  การระงับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (pdf) (tif)

กำหนดให้ กสทช. ชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อกิจการโทรคมนาคมออกไปเป็นระยเวลา ๑ ปี

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๙๓/๒๕๕๗  ยกโทษปลดออกจากราชการ (pdf)

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในฐานะผู้ใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๗ เรื่อง ให้อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๒ (๑) และมาตรา ๑๐๕ ประกอบกับข้อ ๑๘ (๒) (ง) ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๓ แห่งกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีคำสั่งให้ยกโทษปลดพลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ออกจากราชการตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๙๒/๒๕๕๗ 

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง (pdf) (tif)

แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในส่วนราชการต่าง ๆ ตามคำสั่งที่กำหนดไว้

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๙๑/๒๕๕๗ 

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) (pdf) (tif)

แต่งตั้งบุคคลและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.)

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๙๐/๒๕๕๗ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (pdf) (tif)

แต่งตั้งบุคคลและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๘๙/๒๕๕๗ 

การให้ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยด้นจากตำแหน่ง (pdf)

มีคำสั่งให้นายประภัสร์ จงสงวน พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๘๘/๒๕๕๗ 

แต่งตั้งคณะกรรมกรพิจารณาความเหมาะสมการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (pdf)

แต่งตั้งบุคคลและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๘๗/๒๕๕๗ 

การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง (pdf) (tif)

กำหนดตำแหน่งข้าราชการเพิ่มขึ้น และแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในส่วนราชการต่าง ๆ ตามคำสั่งที่กำหดไว้

๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๘๖/๒๕๕๗ 

ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม (pdf) (tif)

ให้บุคคลอีก ๒ คน มารายงานตัวในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๘๕/๒๕๕๗ 

แต่งตั้งคณะกรรมกรกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (pdf)(tif)

แต่งตั้งบุคคลและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมทั้งยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี         ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ ฉบับ

๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๘๔/๒๕๕๗ 

การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง (pdf) (tif)

กำหนดตำแหน่งข้าราชการเพิ่มขึ้น และแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในส่วนราชการต่าง ๆ ตามคำสั่งที่กำหนดไว้ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๘๓/๒๕๕๗ 

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (pdf) (tif)

แต่งตั้งให้นายนิพนธ์ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสถานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรักษาราชการแทนเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๘๒/๒๕๕๗ 

ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม (pdf) (tif)

ให้บุคคลอีก ๑๘ คน มารายงานตัวในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
๘๑/๒๕๕๗ 

การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง (pdf) (tif)

กำหนดตำแหน่งข้าราชการเพิ่มขึ้น และแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในส่วนราชการต่าง ๆ ตามคำสั่งที่กำหนดไว้ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
๘๐/๒๕๕๗ 

ให้บุคคลปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด (pdf) (tif)

กำหนดห้ามบุคคลดังมีรายชื่อตามคำสั่งฉบับนี้เดินทางออกนอกประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และละเว้นการเคลื่อนไหวหรือประชุมทางการเมือง ณ ที่ใด ๆ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
๗๙/๒๕๕๗ 

การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง (pdf) (tif)

กำหนดตำแหน่งข้าราชการเพิ่มขึ้น และแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในส่วนราชการต่าง ๆ ตามคำสั่งที่กำหนดไว้ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
๗๘/๒๕๕๗ 

การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง (pdf) (tif)

กำหนดตำแหน่งข้าราชการเพิ่มขึ้น และแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในส่วนราชการต่าง ๆ ตามคำสั่งที่กำหนดไว้ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
๗๗/๒๕๕๗ 

การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง (pdf) (tif)

กำหนดตำแหน่งข้าราชการเพิ่มขึ้น และแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในส่วนราชการต่าง ๆ ตามคำสั่งที่กำหนดไว้ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
๗๖/๒๕๕๗ 

แต่งตังคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (pdf) (tif)

แต่งตั้งบุคคลและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
๗๕/๒๕๕๗ 

แต่งตังคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (pdf) (tif)

แต่งตั้งบุคคลและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
๗๔/๒๕๕๗ 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (pdf) (tif)

แต่งตั้งบุคคลและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
๗๓/๒๕๕๗ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (pdf) (tif)

แต่งตั้งบุคคลและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
๗๒/๒๕๕๗ 

แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (pdf) (tif)

แต่งตั้งบุคคลและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
๗๑/๒๕๕๗ 

จัดตั้งศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (pdf) (tif)

จัดตั้งศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแต่งตั้งบุคคลและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
๗๐/๒๕๕๗  การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (pdf) ย้ายและแต่งตั้งอธิบดีกรมการจัดหางานและผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
๖๙/๒๕๕๗  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ (pdf) (tif) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เผ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้ังในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยข้องกับการบิหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กำกับดูแล การดำเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างเคร่งครัด หากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
๖๘/๒๕๕๗  ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม (pdf) (tif) ให้บุคคลอีก ๓๓ คน มารายงานตัว ณ หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
๖๗/๒๕๕๗  แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (pdf) (tif) แต่งตั้งบุคคลและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
๖๖/๒๕๕๗  (ไม่พบ)
๖๕/๒๕๕๗  ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม (pdf) (tif) ให้บุคคลอีก ๖ คน มารายงานตัว ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
๖๔/๒๕๕๗  การปราบปรามและการหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ (pdf) (tif) กำหนดให้หน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุกยึดถือครอบครอง ทำลาย หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่า รวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือ ให้ได้ผลอย่างจริงจังในทุกพื้นที่ รวมทั้งสกัดกั้นการลักลอบตัดไม้มีค่าหรือไม้หวงห้าม การนำเข้าและส่งออกไม้ที่ผิดกฎหมาย ตลอดแนวชายแดน ตลอดจนปราบปรามเครือข่ายขบวนการตัดไม้ทำลายป่าในทุกหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ควบคุม ตรวจสอบ กิจการการแปรรูป การตั้งโรงงานแปรรูปไม้ การค้าไม้แปรรูป ตลอดจนการค้าหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามและสิ่งประดิษฐ์ใด เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้หวงห้าม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดปล่อยปละละเลยหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดตามกรณีดังกล่าวข้างต้น จะต้องถูกดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาเด็ดขาดโดยทันที ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
๖๓/๒๕๕๗  ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม (pdf) (tif) ให้บุคคลอีก ๑๒ คน มารายงานตัว ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
๖๒/๒๕๕๗  การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (pdf) ย้ายและแต่งตั้งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อัยการสูงสุด และปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
๖๑/๒๕๕๗  ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม (pdf) (tif) ให้บุคคลอีก ๔ คน มารายงานตัวในวันพุธที่ ๑๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
๖๐/๒๕๕๗  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว (pdf)(tif) แต่งตั้งบุคคลและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
๕๙/๒๕๕๗  แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว (pdf) (tif) แต่งตั้งบุคคลและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
๕๘/๒๕๕๗  ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม (pdf) (tif) ให้บุคคลอีก ๑๗ คน มารายงานตัวในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
๕๗/๒๕๕๗  ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม (pdf) (tif) ให้บุคคลอีก ๑๘ คน มารายงานตัวในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
๕๖/๒๕๕๗  แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (pdf) (tif) แต่งตั้งบุคคลและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอุรักษ์พลังงาน ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
๕๕/๒๕๕๗  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (pdf) (tif) แต่งตั้งบุคคลและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
๕๔/๒๕๕๗  แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (pdf) (tif) แต่งตั้งบุคคลและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
๕๓/๒๕๕๗   ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม (pdf) (tif) ให้บุคคลอีก ๑๓ คน มารายงานตัว ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
๕๒/๒๕๕๗ ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม (pdf) (tif) ให้บุคคลอีก ๓ คนมารายงานตัว ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
๕๑/๒๕๕๗ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (pdf) (tif) กำหนดองค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ศปก.คสช.) ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
๕๐/๒๕๕๗  ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม (pdf) (tif) ให้บุคคลอีก ๑๒ คน มารายงานตัว ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
๔๙/๒๕๕๗  ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม (pdf) (tif) ให้บุคคลอีก ๑๘ คน มารายงานตัว ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
๔๘/๒๕๕๗  ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม (pdf) (tif) ให้บุคคลอีก ๓ คน มารายงานตัว ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
๔๗/๒๕๕๗ การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการต่าง ๆ  (pdf) กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือรองหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ในระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน รองประธาน หรือกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีตามสายงาน ความรับผิดชอบของตน และในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดเป็นประธาน รองประธาน หรือกรรมการ ให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
๔๖/๒๕๕๗ ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม (pdf) ให้บุคคลอีก ๒ คน มารายงานตัว ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
๔๕/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (pdf)(tif) แต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ภาครัฐ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
๔๔/๒๕๕๗ ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม  (pdf) (tif) ให้บุคคลอีก ๒๘ คน มารายงานตัว ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
๔๓/๒๕๕๗ ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม  (pdf) (tif) ให้บุคคลอีก ๘ คน มารายงานตัว ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
๔๒/๒๕๕๗ ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม  (pdf) (tif) ให้บุคคลอีก ๒ คน มารายงานตัว ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
(เฉพาะ) ๔๒/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ไม่พบ) แต่งตั้งบุคคลเป็นคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๔๑/๒๕๕๗ การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด (pdf) (tif) ให้ข้าราชการปราบปรามและหยุดยั้งการระบาดของยาเสพติด ถ้าละเลยหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินการทางวินัยและทางอาญา ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๔๐/๒๕๕๗ การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  (pdf) (tif) ให้นายปสันน์ เทพรักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน มาช่วยราชการที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๓๙/๒๕๕๗ มอบอำนาจการอนุมัติและลงนามคำสั่งบรรจุเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในอัตราโครงสร้างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (tif) มอบอำนาจให้บุคคลตามที่กำหนดปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๓๘/๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (pdf)  กำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๓๗/๒๕๕๗ ให้ผู้มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่สำหรับใช้เฉพาะแต่การสงครามนำส่งมอบ  (pdf) (tif) ให้ผู้ที่ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดสำหรับใช้เฉพาะแต่การสงคราม ต้องส่งมอบคืนให้กับนายทะเบียนท้องที่ หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๓๖/๒๕๕๗ ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม  (pdf) (tif) ใหับุคคลอีก ๖ คน มารายงานตัว ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา   ๑๐.๐๐ น. ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๓๕/๒๕๕๗ ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม  (pdf) (tif) ให้บุคคลอีก ๕ คน มารายงานตัว ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา  ๑๓.๐๐ น. ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๓๔/๒๕๕๗ ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม  (pdf) (tif) ให้บุคคลอีก ๑๗ คน มารายงานตัว ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๓๓/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล หรือนิติบุคคลเท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม  (pdf) (tif) แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล หรือนิติบุคคล เท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๓๒/๒๕๕๗ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ (pdf) (tif) ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเป็นผู้ใช้อำนาจตามกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๓๑/๒๕๕๗ ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม (pdf) (tif) ให้บุคคลจำนวน ๘ คน มารายงานตัว ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๓๐/๒๕๕๗ ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม (pdf) (tif) ให้บุคคลจำนวน ๙ คน มารายงานตัว ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๒๙/๒๕๕๗ ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม (pdf) (tif) ให้นายวีรพัฒน์ ปริยวงศ์ มารายงานตัว ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๒๘/๒๕๕๗ การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (pdf) (tif) ย้ายและแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๒๗/๒๕๕๗ การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (pdf) (tif) ย้ายและแต่งตั้งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๒๖/๒๕๕๗ ห้ามมิให้กระทำการใด ๆ หรือสั่งให้กระทำการใด ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล เท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม (pdf) (tif) ห้ามนายสมบัติ บุญงามอนงค์ และจ่าสิบตำรวจ ประสิทธิ์ ไชยศีรษะ ทำธุรกรรมทางการเงินและให้สถาบันการเงินส่งรายการสินทรัพย์ย้อนหลังจนถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ แก่ คสช. ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๒๕/๒๕๕๗ ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม (pdf) (tif) ให้บุคคลอีก ๗ คน มารายงานตัว ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา  ๑๐.๐๐ น. ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

(เฉพาะ) ๒๔/๒๕๕๗

ห้ามให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย (pdf) (tif) ให้เจ้าหน้าที่กำกับไม่ให้มีการเล่นการพนัน ถ้าละเลยและ/หรือรู้เห็นจะได้รับโทษ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๒๓/๒๕๕๗ ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม (pdf) (tif) ให้บุคคลอีก ๑๖ คน มารายงานตัว ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

(เฉพาะ) ๒๒/๒๕๕๗

แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (pdf) แต่งตั้งบุคคลและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๒๑/๒๕๕๗  (ไม่พบ)    
๒๐/๒๕๕๗  (ไม่พบ)    
๑๙/๒๕๕๗ ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม (pdf) (tif) ให้บุคคลอีก ๒ คน มารายงานตัว ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา   ๑๓.๐๐ น. ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑๘/๒๕๕๗ ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม (pdf) (tif) ให้บุคคลอีก ๔ คน มารายงานตัว ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา   ๑๓.๐๐ น. ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑๗/๒๕๕๗ การอนุญาตให้ขนส่งสินค้าในห้วงเวลาที่ห้ามออกนอกเคหะสถาน (pdf) (tif) อนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจการขนส่งสินค้าทางบก ทางน้ำ และทางอากาศสามารถขนส่งสินค้าในห้วงเวลาที่ห้ามออกนอกเคหะสถานได้ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สามารถตรวจค้นยานพาหนะขนส่งสินค้าต่าง ๆ ได้ หากพบสิ่งต้องสงสัย ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑๖/๒๕๕๗ ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม (pdf) (tif) ให้บุคคลอีก ๕ คน มารายงานตัว ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา   ๑๐.๐๐ น. ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑๕/๒๕๕๗ ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม (pdf) (tif) ให้บุคคลอีก ๓ คน มารายงานตัว ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา   ๑๐.๐๐ น. ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑๔/๒๕๕๗ ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม (pdf) (tif) ให้บุคคลอีก ๓๐ คน มารายงานตัว ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑๓/๒๕๕๗ ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม (pdf) (tif) ให้บุคคลอีก ๖ คน มารายงานตัว ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา   ๑๑.๐๐ น. ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑๒/๒๕๕๗ ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม (pdf) (tif) ให้นายไพวงษ์ เตชะณรงค์ มารายงานตัวในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑๑/๒๕๕๗ การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (pdf) ย้ายและแต่งตั้งเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑๐/๒๕๕๗ ห้ามมิให้กระทำการใด ๆ หรือสั่งให้กระทำการใด ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล เท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม (pdf) (tif) ห้ามนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ และนายจาตุรนต์ ฉายแสง ทำธุรกรรมทางการเงิน และให้สถาบันการเงินส่งรายการสินทรัพย์ย้อนหลังจนถึง ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ แก่ คสช. ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๙/๒๕๕๗ การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และให้รักษาราชการแทน (pdf) ย้ายและแต่งตั้งปลัดกระทรวงกลาโหม ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๘/๒๕๕๗ การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (pdf) ย้ายและแต่งตั้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๗/๒๕๕๗ การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และให้รักษาราชการแทน (pdf) ย้ายและแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๖/๒๕๕๗

ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม (pdf)

ให้นายประวิตร โรจนพฤกษ์ มารายงานตัว ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๕/๒๕๕๗ ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม (pdf) (tif) ให้บุคคลอีก ๓๕ คน มารายงานตัว ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๔/๒๕๕๗

อนุญาตให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การรับส่งเงินของธนาคารเดินทางในห้วงเวลากลางคืนและพกพาอาวุธเพื่อการประกอบธุรกิจ (pdf)

อนุญาตให้ บริษัท จีโฟร์เอส แคชโซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจในการขนส่งทรัพย์สินของธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงบริษัท อื่น ๆ ที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกัน ตลอดจนเจ้าหน้ที่ตำรวจที่ปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัย การขนย้ายธนบัตรและทรัพย์สินมีค่าให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถเดินทางใน ห้วงเวลากลางคืนและพกพาอาวุธเพื่อการประกอบธุรกิจได้

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๓/๒๕๕๗ ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม (pdf) (tif) ให้บุคคลอืก ๑๑๔ คน มารายงานตัว ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๒/๒๕๕๗ ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม และแก้ไขวันเวลาและสถานที่รายงานตัว (pdf) (tif) ให้บุคคลอีก ๒๓ คน มารายงานตัว ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. และบุคคลตามคำสั่ง คสช. ที่ ๑/๒๕๕๗ ที่ยังไม่มารายงานตัวให้เปลี่ยนไปรายงานตัวตามสถานที่และเวลาตามคำสั่งนี้ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑/๒๕๕๗ ให้บุคคลมารายงานตัว (pdf) (tif) ให้บุคคลรวม ๑๘ คน มารายงานตัว ภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
มีการเปิดอ่าน 13464 ครั้ง

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ