Table './jeab_senate/web_visit_log' is marked as crashed and should be repaired


ข้อมูลการประชุม

การประชุม ครั้งที่ สมัยประชุม วันที่
การประชุมวุฒิสภา 11 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 13 มกราคม 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม รายงาน บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา งดการประชุมวุฒิสภา 7 มกราคม 2563   หนังสืองดประชุม
การประชุมวุฒิสภา 10 เป็นพิเศษ เพิ่มเติม 6 มกราคม 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม รายงาน บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 10 เป็นพิเศษ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 6 มกราคม 2563 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
ทดสอบ 1 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 1 มกราคม 2563   หนังสือนัดประชุม
รับเอกสารงบประมาณ 63 รับเอกสารงบประมาณ 63 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 31 ธันวาคม 2562   หนังสืองดประชุม
การประชุมวุฒิสภา งดการประชุมวุฒิสภา 31 ธันวาคม 2562   หนังสืองดประชุม
การประชุมวุฒิสภา งดการประชุมวุฒิสภา 30 ธันวาคม 2562   หนังสืองดประชุม
การประชุมวุฒิสภา งดการประชุมวุฒิสภา 24 ธันวาคม 2562   หนังสืองดประชุม
การประชุมวุฒิสภา 9 23 ธันวาคม 2562 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม รายงาน บันทึกการลงคะแนน

แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 896 รายการ
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
ชื่อเรื่องที่พิจารณา :ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ