Table './jeab_senate/web_visit_log' is marked as crashed and should be repaired


ข้อมูลการประชุม

การประชุม ครั้งที่ สมัยประชุม วันที่
งดการประชุมวุฒิสภา งดการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 29 ธันวาคม 2563   หนังสืองดประชุม
งดการประชุมวุฒิสภา งดการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 28 ธันวาคม 2563   หนังสืองดประชุม
การประชุมวุฒิสภา 13 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 22 ธันวาคม 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 12 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 21 ธันวาคม 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 11 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 15 ธันวาคม 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 10 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 14 ธันวาคม 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 9 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 8 ธันวาคม 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
การประชุมวุฒิสภา 8 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 7 ธันวาคม 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
งดการประชุมวุฒิสภา งดการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 1 ธันวาคม 2563   หนังสืองดประชุม
การประชุมวุฒิสภา 7 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 30 พฤศจิกายน 2563 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน

แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 896 รายการ
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90




ชื่อเรื่องที่พิจารณา :



ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ