ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

----------------------------------------------------------

 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี)
 •  
 • (๒) รับรองบันทึกการประชุม (ไม่มี)
 •  
 • (๓) เรื่องด่วน
  • ๑. ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ....
  • ๒. ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  • ๓. ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  • ๔. ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  • (เรื่องตามลำดับที่ ๑ - ๔ เป็นเรื่องที่ค้างมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗)
  • ๕. ร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. .... (หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้เสนอ)
  • (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗)
 •  
 • (๔) กระทู้ถาม (ไม่มี)
 •  
 • (๕) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)
 •  
 • (๖) เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)
 •  
 • (๗) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 •  

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ