Table './jeab_senate/web_visit_log' is marked as crashed and should be repaired

ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

----------------------------------------------------------

 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี)
 •  
 • (๒) รับรองรายงานการประชุม
  • - รับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗
 •  
 •        เรื่องด่วน
  • ๑. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
  • ๒. การขอพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๕ และมาตรา ๙๑ และเพิ่มมาตรา ๖๕/๑ เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติมีความถูกต้องสมบูรณ์) (ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๓๒)
  • ๓. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
  • ๔. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 •  
 • (๓) กระทู้ถาม (ไม่มี)
 •  
 • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)
 •  
 • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
  • - รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๕ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ตามมาตรา ๑๕ (๖) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒) (เป็นเรื่องที่ค้างมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘)
 •  
 • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
  • ๖.๑ รายงานประจำปี ๒๕๕๕ ศาลรัฐธรรมนูญ (ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒)
  • ๖.๒ รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๖ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ตามมาตรา ๑๕ (๖) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒)
 •  
 • (๗) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 •  

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ