Table './jeab_senate/web_visit_log' is marked as crashed and should be repaired

ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

----------------------------------------------------------

 • (๑) ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
 •  
 • (๒) ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)
 •  
 •        เรื่องด่วน
  • - การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอนนายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา ๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบมาตรา ๕๖ (๑) และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
  • ๑. การแถลงเปิดสำนวนตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และการแถลงคัดค้านโต้แย้งคำแถลงเปิดสำนวนหรือรายงานพร้อมความเห็นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติของผู้ถูกกล่าวหา (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๔ วรรคหนึ่ง)
  • ๒. พิจารณาประเด็นซักถามตามญัตติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เสนอล่วงหน้าก่อนวันประชุม (ถ้ามี) (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๔ วรรคสอง)
  • ๓. ตั้งคณะกรรมาธิการซักถาม (ถ้ามี) (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๔ วรรคสาม)
 •  
 • (๓) ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม (ไม่มี)
 •  
 • (๔) ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)
 •  
 • (๕) ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)
 •  
 • (๖) ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องที่เสนอใหม่ (ไม่มี)
 •  
 • (๗) ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
 •  

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ