ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๔๗/๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ