Table './jeab_senate/web_visit_log' is marked as crashed and should be repaired

ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๔๙/๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

----------------------------------------------------------

 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี)
 •  
 • (๒) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)
 •  
 •        เรื่องด่วน
  • - การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๒๔๘ คน ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา ๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
  • - การลงมติถอดถอน หรือไม่ถอดถอน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๒๔๘ คน ออกจากตำแหน่ง (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๗)
 •  
 • (๓) กระทู้ถาม (ไม่มี)
 •  
 • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)
 •  
 • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)
 •  
 • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่ (ไม่มี)
 •  
 • (๗) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 •  

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ