Table './jeab_senate/web_visit_log' is marked as crashed and should be repaired

ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่
วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

----------------------------------------------------------

 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
 •  
 • (๒) รับรองรายงานการประชุม
 •  
 •        เรื่องด่วน
 •  
 • (๓) กระทู้ถาม
 •  
 • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
 •  
 • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
 •  
 • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
 •  
 • (๗) เรื่องอื่น ๆ
 •  

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ