ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๗๒/๒๕๕๘ เพิ่มเติม
วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ