ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๗๓/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ