ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ งดการประชุม
วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

----------------------------------------------------------

  • (๑) ฝาก
    • บริหารหนี้สาธารณะ
  •  

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ