ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๕๖/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ