ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๖๗/๒๕๖๐ เพิ่มเติม
วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ