ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ