ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๕๓/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ