ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๖๓/๒๕๖๑ เพิ่มเติม
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ