ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๘๙/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ
วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ