Table './jeab_senate/web_visit_log' is marked as crashed and should be repaired

ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบวาระ
วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ