ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๑๕ (เพิ่มเติม)
วันอังคารที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ