Table './jeab_senate/sec_visit' is marked as crashed and should be repaired

Table './jeab_senate/sec_visit' is marked as crashed and should be repaired

Table './jeab_senate/sec_visit' is marked as crashed and should be repaired

Table './jeab_senate/sec_visit' is marked as crashed and should be repaired

Table './jeab_senate/sec_visit' is marked as crashed and should be repaired
ศูนย์ประสานงานประชาคมอาเซียน ASEAN Community Service and Information Center

อำนาจหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
    และสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศสมาชิกอาเซียนกับความร่วมมือนอกภูมิภาค

2. ศึกษาแนวคิดและการพัฒนาระบบรัฐสภาของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบ 
    เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์แก่สมาชิกวุฒิสภา/สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

3. จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้การบริการแก่สมาชิกวุฒิสภา/สมาชิกสภานิติบัญญัติ
    แห่งชาติ และบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา

4. ประสานความร่วมมือและปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในกิจการที่เกี่ยวขอ้งกับการประชุมระหว่างประเทศ
    ของประเทศสมาชิกอาเซียน

5. ประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสำนักงานเลขาธิการด้านนิติบัญญัติและองค์กรอื่นๆ ของประเทศสมาชิก
    อาเซียนทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างวุฒิสภากับฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจน
    บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการด้านนิติบัญญํัติของประเทศสมาชิกอาเซียน

6. ประสานงานการเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนในโอกาสที่สมาชิกวุฒิสภา/สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้บริหาร และข้าราชการ
    สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเดินทางไปเยือนต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน หรือการประชุมอื่นๆ 
    ที่เกี่ยวข้องกับประเทศศมาชิกอาเซียน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะเดินทางในการประชุม

7. ประสานงานและเตรียมการให้การรับรองคณะผู้แทนชาวต่างประเทศจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่มาเยือนประเทศไทย
    อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของวุฒิสภา

8. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายข้อมูลเมื่อวันที่ 00:00:00 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 11:40:31 มีการเปิดอ่าน 3866 ครั้ง

หน้าหลัก

ASEN Community

ASEAN Pillar


การไปเยือนประเทศสมาชิกอาเซียน

การรับรองคณะจากประเทศสมาชิกอาเซียน

ข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN+3


จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00057811