สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ข้อมูลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประกอบด้วย
1. ข้อมูลทั่วไป
2. การเมืองและความมั่นคง
3. เศรษฐกิจ
4. สังคมและวัฒนธรรม
5. บทบาทของสาธารณรัฐอินโดนีเซียในประชาคมอาเซียน
6. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เอกสารประกอบ

  ข้อมูลของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

  ระบบรัฐสภาอินโดนีเซีย


ข้อมูลเมื่อวันที่ 00:00:00 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 14:46:37 มีการเปิดอ่าน 458 ครั้ง

หน้าหลัก

ASEN Community

ASEAN Pillar


การไปเยือนประเทศสมาชิกอาเซียน

การรับรองคณะจากประเทศสมาชิกอาเซียน

ข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN+3


จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00057395