Table './jeab_senate/sec_visit' is marked as crashed and should be repaired

Table './jeab_senate/sec_visit' is marked as crashed and should be repaired

Table './jeab_senate/sec_visit' is marked as crashed and should be repaired

Table './jeab_senate/sec_visit' is marked as crashed and should be repaired

Table './jeab_senate/sec_visit' is marked as crashed and should be repaired
ศูนย์ประสานงานประชาคมอาเซียน ASEAN Community Service and Information Center

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ข้อมูลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบด้วย
1. ข้อมูลทั่วไป
2. การเมืองและความมั่นคง
3. เศรษฐกิจ
4. สังคมและวัฒนธรรม
5. บทบาทของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในประชาคมอาเซียน
6. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
7. รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เอกสารประกอบ

  ข้อมูลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  ข้อมูลระบบรัฐสภาแห่งสภาแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


ข้อมูลเมื่อวันที่ 00:00:00 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 15:41:28 มีการเปิดอ่าน 659 ครั้ง

หน้าหลัก

ASEN Community

ASEAN Pillar


การไปเยือนประเทศสมาชิกอาเซียน

การรับรองคณะจากประเทศสมาชิกอาเซียน

ข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN+3


จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00057811