• slidebg1
ลำดับที่ ชื่อร่างพระราชบัญญัติ ผู้เสนอ สถานะปัจจุบัน ร่างวาระ หนึ่ง ผลการพิจารณาในวาระที่ หนึ่ง รายงานกรรมาธิการ ร่างที่เห็นชอบ ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ผลการดำเนินการตามข้อสังเกต ราชกิจจานุเบกษา
421 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร
422 ธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร     เอกสาร
423 ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (จัดตั้งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร     เอกสาร
424 ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แบ่งส่วนราชการในกระทรวงพาณิชย์) คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร
425 สวนป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร
426 กองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร   เอกสาร เอกสาร     เอกสาร
427 จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ (กำหนดสัญญาณจราจรเพิ่มเติมกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ไฟฉายเรืองแสงในการแสดงสัญญาณจราจรได้) คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร
428 จราจรทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์) คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร
429 วิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร     เอกสาร
430 การขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุงหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นภาษีประจำปี) คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร
431 ความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร   เอกสาร
432 ความลับทางการค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร     เอกสาร
433 คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี ผู้เสนอขอถอน เอกสาร            
434 ราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร
435 ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (คุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ) คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร     เอกสาร
436 ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (กำหนดความผิดเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอในโรงภาพยนตร์) คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร     เอกสาร
437 ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร
438 จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร
439 ยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร     เอกสาร
440 สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร
441 ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร
442 โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร
443 สถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร
444 กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร
445 เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร
446 ศุลกากร (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ำมพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน (The GMS Agreement)) คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร     เอกสาร
447 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๘) พ.ศ. ๒๕๕๗ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๓) คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร   เอกสาร เอกสาร     เอกสาร
448 งาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร
449 สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร
450 การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร