ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:734866
ทั้งหมด:735012
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ร่างกฎหมายน่าสนใจ: ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสีย พ.ศ. ....
ศุกร์ 15 พ.ย. 19@ 14:44:32 ICT โดย law2012 (อ่าน 189 ครั้ง)
ร่างกฎหมายที่น่าสนใจร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสีย พ.ศ. ....

(แสดงความเห็น? | ร่างกฎหมายน่าสนใจ | จำนวน: 5 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย
ศุกร์ 15 พ.ย. 19@ 14:41:00 ICT โดย law2012 (อ่าน 130 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 5 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: สถานะของกัญชาและพืชกระท่อมตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษปัจจุบัน
ศุกร์ 15 พ.ย. 19@ 14:33:53 ICT โดย law2012 (อ่าน 144 ครั้ง)
บทความทางวิชาการสถานะของกัญชาและพืชกระท่อมตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษปัจจุบัน
โดย  นายพิสิทธิ์  ศรีวรานันท์


(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 5 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: มุมมองใหม่ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการใช้กัญชาและพืชกระท่อมทางการแพทย์
ศุกร์ 15 พ.ย. 19@ 14:12:17 ICT โดย law2012 (อ่าน 127 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ มุมมองใหม่ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการใช้กัญชาและพืชกระท่อมทางการแพทย์
      สัมภาษณ์ : นายสมชาย  แสวงการ > นายนิยม  เติมศรีสุข > ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา และคณะ


(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: วารสารจุลนิติ ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2562
พฤหัสบดี 14 พ.ย. 19@ 10:12:41 ICT โดย law2012 (อ่าน 128 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ     วารสารจุลนิติ ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2562

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: วารสารจุลนิติ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2562
ศุกร์ 06 ก.ย. 19@ 11:01:44 ICT โดย law2012 (อ่าน 177 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ

    วารสารจุลนิติ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2562(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ: แนวทางการพัฒนาการกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากล
จันทร์ 05 ส.ค. 19@ 14:57:13 ICT โดย law2012 (อ่าน 144 ครั้ง)
บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ แนวทางการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
      สัมภาษณ์ : ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์  ปิวาวัฒนพานิช และอาจารย์ ดร. ธเนศ  สุจารีกุล


(แสดงความเห็น? | บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

มุมสะท้อนความคิด: การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
จันทร์ 05 ส.ค. 19@ 14:50:53 ICT โดย law2012 (อ่าน 151 ครั้ง)
มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
ตอนที่ 1  ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน


(แสดงความเห็น? | มุมสะท้อนความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจเรียกของคณะกรรมาธิการฯ
จันทร์ 05 ส.ค. 19@ 14:47:10 ICT โดย law2012 (อ่าน 122 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญข้อพิจารณาเกี่ยวกับ "อำนาจเรียกของคณะกรรมาธิการ" ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กับ "คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ"
ตามพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554 มีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพียงใด


(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปคำพิพากษาศาลฯ: คำพิพากษาศาลฎีกา
จันทร์ 05 ส.ค. 19@ 14:38:39 ICT โดย law2012 (อ่าน 170 ครั้ง)
สรุปคำพิพากษาศาลปกครองคำพิพากษาศาลฎีกา  คดีหมายเลขแดง ที่ อม. อธ. 2/2561   วันที่ 28 สิงหาคม พุทธศักราช 2561
      เรื่อง  ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

คำพิพากษาศาลฎีกา คดีหมายเลขแดง ที่ อม. อธ. 3/2561    วันที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2561
      เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

 


(แสดงความเห็น? | สรุปคำพิพากษาศาลฯ | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ตอนที่ 1
จันทร์ 05 ส.ค. 19@ 14:33:18 ICT โดย law2012 (อ่าน 136 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายคู่ชีวิต


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

แนะนำกฎหมายใหม่: พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
จันทร์ 05 ส.ค. 19@ 14:29:21 ICT โดย law2012 (อ่าน 215 ครั้ง)
แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561


(แสดงความเห็น? | แนะนำกฎหมายใหม่ | จำนวน: 0 คะแนน)

ร่างกฎหมายน่าสนใจ: ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
จันทร์ 05 ส.ค. 19@ 14:22:27 ICT โดย law2012 (อ่าน 160 ครั้ง)
ร่างกฎหมายที่น่าสนใจร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ....

(แสดงความเห็น? | ร่างกฎหมายน่าสนใจ | จำนวน: 0 คะแนน)

สรุปสัมมนาทางวิชาการ: ทรัพย์อิงสิทธิ เครื่องมือใหม่สำหรับนักลงทุนอสังหาฯ
จันทร์ 05 ส.ค. 19@ 14:06:44 ICT โดย law2012 (อ่าน 143 ครั้ง)
สรุปสัมมนาทางวิชาการ ทรัพย์อิงสิทธิ เครื่องมือใหม่สำหรับนักลงทุนอสังหาฯ

(แสดงความเห็น? | สรุปสัมมนาทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

บทความทางวิชาการ: หลักสากลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
จันทร์ 05 ส.ค. 19@ 14:02:15 ICT โดย law2012 (อ่าน 140 ครั้ง)
บทความทางวิชาการหลักสากลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
โดย  นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์  นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย


(แสดงความเห็น? | บทความทางวิชาการ | จำนวน: 0 คะแนน)

799 เรื่อง (54 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)