• slidebg1
ลำดับที่ ชื่อร่างพระราชบัญญัติ ผู้เสนอ สถานะปัจจุบัน ร่างวาระ หนึ่ง ผลการพิจารณาในวาระที่ หนึ่ง รายงานกรรมาธิการ ร่างที่เห็นชอบ ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ผลการดำเนินการตามข้อสังเกต ราชกิจจานุเบกษา
331 ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร
332 ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร
333 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร
334 โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร     เอกสาร     เอกสาร
335 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราว หลักเกณฑ์การบังคับคดีผู้ประกัน และการอุทธรณ์ คำสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว) คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร
336 จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร     เอกสาร
337 จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร     เอกสาร
338 กำลังพลสำรอง พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร
339 แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร   เอกสาร
340 คุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร     เอกสาร
341 จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอุทธรณ์และฎีกา) คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร     เอกสาร
342 จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร     เอกสาร
343 จัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร
344 ยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ.๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร     เอกสาร
345 วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร     เอกสาร
346 ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร     เอกสาร
347 ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร     เอกสาร
348 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร) คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร
349 ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (องค์ประกอบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม) คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร   เอกสาร เอกสาร     เอกสาร
350 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2558 (การโอนคดีจากศาลชั้นต้นไปยังศาลแพ่ง การส่งคำคู่ความโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งคำคู่ความไปยังต่างประเทศ) คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร   เอกสาร
351 การให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติบางกรณีและการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร     เอกสาร
352 จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร
353 ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร
354 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 คณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร     เอกสาร     เอกสาร
355 กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร
356 การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร
357 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ กับคณะ สนช. ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร
358 เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ ในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร
359 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558 (ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก) นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร กับคณะ สนช. ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร   เอกสาร
360 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร เอกสาร   เอกสาร