• slidebg1
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ล่าสุด
บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
Scroll to Top