• slidebg1
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (ล่าสุด)
บรรจุระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันจันทร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
Scroll to Top