• slidebg1
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ล่าสุด
บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๗๒/๒๕๖๑ วันศุกร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๗๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
Scroll to Top