• slidebg1
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (ล่าสุด)
บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๒ วันอังคาร ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
Scroll to Top