• slidebg1
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ล่าสุด
บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๘๗/๒๕๖๑ วันศุกร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๘๖/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
Scroll to Top