| เจ้าหน้าที่ |

ลำดับเรื่องเลขที่ อ.พ.(ร)ภาพ อ.พ.(ร)เลขที่ อ.พ.ภาพ อ.พ.วันที่สภาผู้เสนอผู้รับผิดชอบ
1
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ยังไม่มีเอกสาร
2/2566
เรียกดูไฟลเอกสาร
28/2/2566 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
2
ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 1/2566
เรียกดูไฟลเอกสาร
1/2566
เรียกดูไฟลเอกสาร
13/2/2566 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวน้ำฝน ราชสมบัติ
3
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 3/2566
เรียกดูไฟลเอกสาร
ยังไม่มีเอกสาร
9/2/2566 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวบุษกร วิทยานุกรณ์
4
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... 2/2566
เรียกดูไฟลเอกสาร
ยังไม่มีเอกสาร
19/1/2566 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางเกตุจลินท์ วลัยจำนงค์
5
ร่างพระราบัญญัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ. .... 14/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
ยังไม่มีเอกสาร
2/12/2565 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางปัญจพร สุทธิยงค์
6
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 12/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
24/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
14/11/2565 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวภัณฑิลา กิติโยดม
7
พระราชกำหนดผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๕
ยังไม่มีเอกสาร
23/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
14/11/2565 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวภัณฑิลา กิติโยดม
8
ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 10/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
22/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
1/11/2565 วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางสาวบุษกร วิทยานุกรณ์
9
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 2/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
21/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
1/11/2565 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ นางสาวบุษกร วิทยานุกรณ์
10
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. .... 13/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
ยังไม่มีเอกสาร
9/9/2565 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี น.ส.กฤตยาพร บัวลังกา
11
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 11/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
ยังไม่มีเอกสาร
1/9/2565 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวศิวณัฐภรณ์ นันทะมา
12
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 4/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
20/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
30/8/2565 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวกฤตยาพร บัวลังกา
13
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 1/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
19/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/8/2565 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว นางปัญจพร สุทธิยงค์
14
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 6/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
18/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
11/7/2565 วุฒิสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ นายอมร สุวรรณโรจน์
15
ร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 27/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
17/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
11/7/2565 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวชญาพัฒน์ อัมพะวัต
16
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... 7/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
ยังไม่มีเอกสาร
7/7/2565 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวสุธีรา จินายน
17
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษา ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. .... 19/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/7/2565 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางสาวบุษกร วิทยานุกรณ์
18
ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 28/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
15/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/7/2565 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว นางสาวน้ำฝน ราชสมบัติ
19
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 24/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
14/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/7/2565 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว นางสาวสมสมร นาคนาค
20
ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาเครื่องสำอาง) 22/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
13/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/7/2565 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว น.ส.นภพร ชวรงคกร
21
ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 4/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
12/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
27/6/2565 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวชญาพัฒน์ อัมพะวัต
22
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... 5/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
ยังไม่มีเอกสาร
15/6/2565 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางสาวนภพร ชวรงคกร
23
ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ. .... 8/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
ยังไม่มีเอกสาร
8/6/2565 วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางสาวสมสมร นาคนาค
24
ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 9/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
ยังไม่มีเอกสาร
8/6/2565 วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายนัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
25
ร่างพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
11/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
6/6/2565 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี น.ส.ศิวณัฐภรณ์ นันทะมา
26
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 13/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
10/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
6/6/2565 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี น.ส.น้ำฝน ราชสมบัติ
27
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... 3/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
9/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
28/2/2565 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางเกตุจลินท์ วลัยจำนงค์
28
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... 18/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
8/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
28/2/2565 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี น.ส.สุธีรา จินายน
29
ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัย ๖ ประเด็น) 26/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
7/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
7/2/2565 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว น.ส.กฤตยาพร บัวลังกา
30
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 16/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
6/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
7/2/2565 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
31
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 9/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
5/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
31/1/2565 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว น.ส.สุธีรา จินายน
32
ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. .... 23/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
31/1/2565 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นายอมร สุวรรณโรจน์
33
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๖๔
ยังไม่มีเอกสาร
3/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
24/1/2565 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวชนิดาภา มงคลเลิศลพ
34
พระราชกำหนดพิกัดอัตรศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564
ยังไม่มีเอกสาร
2/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
24/1/2565 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
35
ร่างพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
1/2565
เรียกดูไฟลเอกสาร
10/1/2565 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวศิวณัฐภรณ์ นันทะมา
36
ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 25/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
ยังไม่มีเอกสาร
14/12/2564 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี ณัฐพล
37
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเกณฑ์อายุเด็กในกรณีที่เด็กกระทำความผิดอาญา) 17/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
17/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
22/11/2564 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว นางเกตุจลินท์ วลัยจำนงค์
38
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
16/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
22/11/2564 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
39
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 21/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
18/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/11/2564 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี น.ส.ชนิดาภา มงคลเลิศลพ
40
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... 8/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
15/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
15/11/2564 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี อมร สุวรรณโรจน์
41
ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 6/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
14/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
15/11/2564 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี น.ส.ชนิดาภา มงคลเลิศลพ
42
ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... 14/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
13/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
13/9/2564 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางปัญจพร สุทธิยงค์
43
ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... 11/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
12/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
13/9/2564 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร น.ส.สมสมร นาคนาค
44
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เล่ม ๒)
ยังไม่มีเอกสาร
11/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
30/8/2564 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางเกตุจลินท์ วลัยจำนงค์
45
ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 7/2563
เรียกดูไฟลเอกสาร
10/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
28/6/2564 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
46
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคำขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ) 5/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
9/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
28/6/2564 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว นางเกตุจลินท์ วลัยจำนงค์
47
ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก) 10/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
8/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
28/6/2564 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว น.ส.นภพร ชวรงคกร
48
พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
ยังไม่มีเอกสาร
7/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
14/6/2564 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวชญาพัฒน์ อัมพะวัต
49
พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
ยังไม่มีเอกสาร
6/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
7/6/2564 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
50
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ยังไม่มีเอกสาร
5/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
7/6/2564 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวกฤตยาพร บัวลังกา
51
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เล่ม ๑) 15/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
11/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
28/5/2564 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางเกตุจลินท์ วลัยจำนงค์
52
ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... 12/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
ยังไม่มีเอกสาร
2/3/2564 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี น.ส.ภัณฑิลา กิติโยดม
53
ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 7/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
ยังไม่มีเอกสาร
10/2/2564 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
54
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลปกครองในการออกระเบียบเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนพิเศษและสิทธิและประโยชน์อื่น) 2/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
18/1/2564 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวศิวณัฐภรณ์ นันทะมา
55
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 3/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
1/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
18/1/2564 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี น.ส.บุษกร วิทยานุกรณ์
56
ร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. .... 1/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
3/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
12/1/2564 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี น.ส.น้ำฝน ราชสมบัติ
57
ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 8/2563
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
6/1/2564 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี น.ส.กฤตยาพร บัวลังกา
58
ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 3/2563
เรียกดูไฟลเอกสาร
13/2563
เรียกดูไฟลเอกสาร
8/12/2563 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว นางปัญจพร สุทธิยงค์
59
ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 20/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
19/2564
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/11/2563 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี น.ส.ชนิดาภา มงคลเลิศลพ
60
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ยังไม่มีเอกสาร
9/2563
เรียกดูไฟลเอกสาร
21/9/2563 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว นางจินดา ศรีเพ็งแก้ว
61
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 6/2563
เรียกดูไฟลเอกสาร
12/2563
เรียกดูไฟลเอกสาร
20/8/2563 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
62
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ (e-Service)) 4/2563
เรียกดูไฟลเอกสาร
10/2563
ยังไม่มีเอกสาร
10/8/2563 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี/สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการแล้ว น.ส.นภพร ชวรงคกร
63
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 5/2563
เรียกดูไฟลเอกสาร
เรียกดูไฟลเอกสาร
23/7/2563 วุฒิสภา รัฐมนตรี นางสาวภัณฑิลา กิติโยดม
64
ร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
8/2563
เรียกดูไฟลเอกสาร
20/7/2563 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว น.ส.ศศิพรรณ พวงพันธ์
65
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
7/2563
เรียกดูไฟลเอกสาร
20/7/2563 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว น.ส.ศิวณัฐภรณ์ นันทะมา
66
ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
6/2563
เรียกดูไฟลเอกสาร
22/6/2563 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว น.ส.สมสมร นาคนาค
67
พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ยังไม่มีเอกสาร
5/2563
เรียกดูไฟลเอกสาร
1/6/2563 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว น.ส.สุธีรา จินายน
68
พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ.๒๕๖๓
ยังไม่มีเอกสาร
4/2563
เรียกดูไฟลเอกสาร
1/6/2563 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว นายอมร สุวรรณโรจน์
69
พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ.๒๕๖๓
ยังไม่มีเอกสาร
3/2563
เรียกดูไฟลเอกสาร
1/6/2563 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว นางเกตุจลินท์ วลัยจำนงค์
70
พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
ยังไม่มีเอกสาร
2/2563
เรียกดูไฟลเอกสาร
1/6/2563 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว น.ส.บุษกร วิทยานุกรณ์
71
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 1/2563
เรียกดูไฟลเอกสาร
ยังไม่มีเอกสาร
30/1/2563 วุฒิสภา รัฐมนตรี นางสาวศิวณัฐภรณ์ นันทะมา
72
ร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... 2/2563
เรียกดูไฟลเอกสาร
ยังไม่มีเอกสาร
30/1/2563 วุฒิสภา รัฐมนตรี นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
73
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เล่ม ๑) 1/2562
เรียกดูไฟลเอกสาร
1/2563
เรียกดูไฟลเอกสาร
20/1/2563 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
74
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เล่ม ๒)
ยังไม่มีเอกสาร
1/2563
เรียกดูไฟลเอกสาร
20/1/2563 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
75
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
ยังไม่มีเอกสาร
4/2562
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/12/2562 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
76
พระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหมไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความรักษาพระองค์ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ยังไม่มีเอกสาร
3/2562
เรียกดูไฟลเอกสาร
20/10/2562 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวน้ำฝน ราชสมบัติ
77
ร่างพระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
2/2562
เรียกดูไฟลเอกสาร
19/8/2562 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
78
ร่างพระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
1/2562
เรียกดูไฟลเอกสาร
19/8/2562 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
79
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒
ยังไม่มีเอกสาร
23/2562
เรียกดูไฟลเอกสาร
23/4/2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวนภพร ชวรงคกร
80
ร่างพระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
22/2562
เรียกดูไฟลเอกสาร
28/2/2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐมนตรี นางสาวภัณฑิลา กิติโยดม
81
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
21/2562
เรียกดูไฟลเอกสาร
14/2/2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสมสมร นาคนาค
82
ร่างพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
20/2562
เรียกดูไฟลเอกสาร
14/2/2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายอมร สุวรรณโรจน์
83
ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
19/2562
เรียกดูไฟลเอกสาร
7/2/2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสุธีรา จินายน
84
ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
18/2562
เรียกดูไฟลเอกสาร
17/1/2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศิวณัฐภรณ์ นันทะมา
85
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ยังไม่มีเอกสาร
17/2562
เรียกดูไฟลเอกสาร
17/1/2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวปรางทิพย์ หวังสมนึก
86
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
13/2562
เรียกดูไฟลเอกสาร
11/1/2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางจินดา ศรีเพ็งแก้ว
87
ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
12/2562
เรียกดูไฟลเอกสาร
11/1/2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวนภพร ชวรงคกร
88
ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
11/2562
เรียกดูไฟลเอกสาร
11/1/2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวน้ำฝน ราชสมบัติ
89
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
10/2562
เรียกดูไฟลเอกสาร
11/1/2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
90
ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
16/2562
เรียกดูไฟลเอกสาร
10/1/2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
91
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ)
ยังไม่มีเอกสาร
15/2562
เรียกดูไฟลเอกสาร
10/1/2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และนางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ นางเกตุจลินท์ วลัยจำนงค์
92
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
14/2562
เรียกดูไฟลเอกสาร
10/1/2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางปรียาภา ทาระ
93
ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
9/2562
เรียกดูไฟลเอกสาร
10/1/2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
94
ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
8/2562
เรียกดูไฟลเอกสาร
10/1/2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวภัณฑิลา กิติโยดม
95
ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
7/2562
เรียกดูไฟลเอกสาร
10/1/2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวนภพร ชวรงคกร
96
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
6/2562
เรียกดูไฟลเอกสาร
10/1/2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายอมร สุวรรณโรจน์
97
ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
5/2562
เรียกดูไฟลเอกสาร
10/1/2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสมสมร นาคนาค
98
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม)
ยังไม่มีเอกสาร
4/2562
เรียกดูไฟลเอกสาร
10/1/2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวบุษกร วิทยานุกรณ์
99
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ทำการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
3/2562
เรียกดูไฟลเอกสาร
10/1/2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสุธีรา จินายน
100
ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
2/2562
เรียกดูไฟลเอกสาร
10/1/2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
101
ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
1/2562
เรียกดูไฟลเอกสาร
10/1/2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวปรางทิพย์ หวังสมนึก
102
ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
99/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
28/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสุธีรา จินายน
103
ร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
101/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
27/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางเกตุจลินท์ วลัยจำนงค์
104
ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
115/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางปรียาภา ทาระ
105
ร่างพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
113/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวบุษกร วิทยานุกรณ์
106
ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
112/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศิวณัฐภรณ์ นันทะมา
107
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
111/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวน้ำฝน ราชสมบัติ
108
ร่างพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
110/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวปรางทิพย์ หวังสมนึก
109
ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
109/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสุธีรา จินายน
110
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
108/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวนภพร ชวรงคกร
111
ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
107/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสมสมร นาคนาค
112
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
106/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
113
ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
105/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายอมร สุวรรณโรจน์
114
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
97/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายอมร สุวรรณโรจน์
115
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
94/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
116
ร่างพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
114/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
25/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
117
ร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
104/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
25/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ กับคณะ นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
118
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
103/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
25/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวภัณฑิลา กิติโยดม
119
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
102/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
25/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
120
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
100/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
25/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวนภพร ชวรงคกร
121
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
98/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
25/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางจินดา ศรีเพ็งแก้ว
122
ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
96/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
25/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
123
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
95/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
25/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวน้ำฝน ราชสมบัติ
124
ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
93/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
21/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวบุษกร วิทยานุกรณ์
125
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
92/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
21/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายอมร สุวรรณโรจน์
126
ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (มาตรการกำหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทยในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม)
ยังไม่มีเอกสาร
91/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
20/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางเกตุจลินท์ วลัยจำนงค์
127
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
90/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
20/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวปรางทิพย์ หวังสมนึก
128
ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
89/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
20/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวภัณฑิลา กิติโยดม
129
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงการดำเนินการทางธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีมาตรฐานสากล รวมทั้งปรับปรุงการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ยังไม่มีเอกสาร
88/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
20/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวนภพร ชวรงคกร
130
ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
87/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
20/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสมสมร นาคนาค
131
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
86/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
20/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
132
ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
85/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
14/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศิวณัฐภรณ์ นันทะมา
133
ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
84/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
14/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางปรียาภา ทาระ
134
ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
83/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
14/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวน้ำฝน ราชสมบัติ
135
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
82/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
14/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
136
ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เล่ม ๑
ยังไม่มีเอกสาร
81/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางจินดา ศรีเพ็งแก้ว
137
ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เล่ม ๒
ยังไม่มีเอกสาร
81/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางจินดา ศรีเพ็งแก้ว
138
ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เล่ม ๓
ยังไม่มีเอกสาร
81/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางจินดา ศรีเพ็งแก้ว
139
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง)
ยังไม่มีเอกสาร
80/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/12/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
140
ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เล่ม ๑)
ยังไม่มีเอกสาร
79/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
30/11/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และนายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ นางสาวปรางทิพย์ หวังสมนึก
141
ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เล่ม ๒)
ยังไม่มีเอกสาร
79/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
30/11/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และนายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ นางสาวปรางทิพย์ หวังสมนึก
142
ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
78/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
30/11/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายอมร สุวรรณโรจน์
143
ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
77/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
29/11/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
144
ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
76/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
23/11/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ นางสาวสุธีรา จินายน
145
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
75/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
23/11/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศิวณัฐภรณ์ นันทะมา
146
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
74/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
23/11/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
147
ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
73/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
22/11/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวภัณฑิลา กิติโยดม
148
ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
72/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
22/11/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสมสมร นาคนาค
149
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
71/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
22/11/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวปรางทิพย์ หวังสมนึก
150
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
70/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
22/11/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางปรียาภา ทาระ
151
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
69/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/11/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางจินดา ศรีเพ็งแก้ว
152
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
68/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
15/11/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางเกตุจลินท์ วลัยจำนงค์
153
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
67/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
9/11/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวน้ำฝน ราชสมบัติ
154
ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
66/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
8/11/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
155
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว)
ยังไม่มีเอกสาร
65/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
8/11/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และนายมหรรณพ เดชวิทักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ นางจินดา ศรีเพ็งแก้ว
156
ร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
62/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/10/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายอมร สุวรรณโรจน์
157
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล)
ยังไม่มีเอกสาร
61/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/10/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสมสมร นาคนาค
158
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อออกระเบียบกำหนดเบี้ยประชุมสำหรับข้าราชการตุลาการซึ่งเข้าร่วมการประชุมใหญ่ในศาลชั้นอุทรณ์หรือศาลฎีกา)
ยังไม่มีเอกสาร
64/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
25/10/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวนภพร ชวรงคกร
159
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การวินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมแผนกคดีในศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกา)
ยังไม่มีเอกสาร
63/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
25/10/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวธนพร เกิดผล
160
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
60/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
25/10/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
161
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
59/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
25/10/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสุธีรา จินายน
162
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan))
ยังไม่มีเอกสาร
58/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
19/10/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางปรียาภา ทาระ
163
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
57/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
19/10/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
164
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจำหน่ายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในท้องที่ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
56/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
19/10/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวภัณฑิลา กิติโยดม
165
ร่างพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
55/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
11/10/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
166
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
54/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/10/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
167
ร่างพระราชบัญญัติบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
53/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/10/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสุธีรา จินายน
168
ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
52/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/10/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศิวณัฐภรณ์ นันทะมา
169
ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
51/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/10/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวปรางทิพย์ หวังสมนึก
170
ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
50/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/10/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางปรียาภา ทาระ
171
ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (เล่ม 1)
ยังไม่มีเอกสาร
49/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/10/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางเกตุจลินท์ วลัยจำนงค์
172
ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (เล่ม ๒)
ยังไม่มีเอกสาร
49/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/10/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางเกตุจลินท์ วลัยจำนงค์
173
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
48/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/10/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางจินดา ศรีเพ็งแก้ว
174
ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
47/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/10/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
175
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
46/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/10/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวน้ำฝน ราชสมบัติ
176
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
45/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/10/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวภัณฑิลา กิติโยดม
177
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
44/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/10/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
178
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
43/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
20/9/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสมสมร นาคนาค
179
ร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
42/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
13/9/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายอมร สุวรรณโรจน์
180
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
41/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
23/8/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสุธีรา จินายน
181
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เล่ม 1)
ยังไม่มีเอกสาร
40/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
17/8/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ และนายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ กับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง นางสาวปรางทิพย์ หวังสมนึก
182
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เล่ม 2)
ยังไม่มีเอกสาร
40/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
17/8/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ และนายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ กับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง นางสาวปรางทิพย์ หวังสมนึก
183
ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
39/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/8/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศิวณัฐภรณ์ นันทะมา
184
ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
38/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/7/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
185
ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
37/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
19/7/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวปรางทิพย์ หวังสมนึก
186
ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
36/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
13/7/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสมสมร นาคนาค
187
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
35/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
12/7/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
188
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
34/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
12/7/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางจินดา ศรีเพ็งแก้ว
189
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
33/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
12/7/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวภัณฑิลา กิติโยดม
190
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
32/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
12/7/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวน้ำฝน ราชสมบัติ
191
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
31/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
12/7/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายอมร สุวรรณโรจน์
192
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลย และค่าธรรมเนียม)
ยังไม่มีเอกสาร
30/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
12/7/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสมสมร นาคนาค
193
ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
29/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
12/7/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
194
ร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
28/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
5/7/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางเกตุจลินท์ วลัยจำนงค์
195
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
27/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
28/6/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวธนพร เกิดผล
196
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
26/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
14/6/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศิวณัฐภรณ์ นันทะมา
197
ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด
ยังไม่มีเอกสาร
25/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
14/6/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.ปรางทิพย์ หวังสมนึก
198
ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
24/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
14/6/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางปรียาภา ทาระ
199
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เล่มที่ ๑ บทสรุป/ ความเป็นมาและสาระสำคัญ/ ภาคผนวก)
ยังไม่มีเอกสาร
23/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
7/6/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวนภพร ชวรงคกร
200
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เล่มที่ ๒ ข้อมูลประกอบการพิจารณา)
ยังไม่มีเอกสาร
23/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
7/6/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวนภพร ชวรงคกร
201
ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์สำหรับคนพิการ)
ยังไม่มีเอกสาร
22/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
31/5/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางเกตุจลินท์ วลัยจำนงค์
202
ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
21/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
24/5/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
203
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
20/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
18/5/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
204
ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
19/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
17/5/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
205
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
18/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
10/5/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางปรียาภา ทาระ
206
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
17/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
27/4/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางจินดา ศรีเพ็งแก้ว
207
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2561
ยังไม่มีเอกสาร
16/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/4/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
208
พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
ยังไม่มีเอกสาร
15/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/4/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.น้ำฝน ราชสมบัติ
209
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
ยังไม่มีเอกสาร
14/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
20/4/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวภัณฑิลา กิติโยดม
210
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
13/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/4/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายอมร สุวรรณโรจน์
211
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดหลักการคุ้มกันตุลาการและปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม)
ยังไม่มีเอกสาร
12/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/4/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวนภพร ชวรงคกร
212
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
11/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/4/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวธนพร เกิดผล
213
ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียม)
ยังไม่มีเอกสาร
10/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
29/3/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.สมสมร นาคนาค
214
ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
9/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
23/3/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางจินดา ศรีเพ็งแก้ว
215
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
8/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
22/3/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสุธีรา จินายน
216
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
7/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/3/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
217
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
6/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
15/3/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.น้ำฝน ราชสมบัติ
218
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
5/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
23/2/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศิวณัฐภรณ์ นันทะมา
219
ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
4/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
15/2/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
220
ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
3/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
9/2/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
221
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
2/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/2/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.สมสมร นาคนาค
222
ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
1/2561
เรียกดูไฟลเอกสาร
18/1/2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวภัณฑิลา กิติโยดม
223
ร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
64/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
8/12/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
224
ร่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
63/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
8/12/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวธนพร เกิดผล /นายทศวิณหุ์ เกียรติทัตต์
225
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
62/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
8/12/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางจินดา ศรีเพ็งแก้ว
226
ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่ นางบุญมี ดอนเมือง และนางสวาท ดอนกระสินธุ์ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
61/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
8/12/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
227
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
60/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
1/12/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.น้ำฝน ราชสมบัติ
228
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
59/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
30/11/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ น.ส.ปรางทิพย์ หวังสมนึก
229
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... (เล่ม ๒)
ยังไม่มีเอกสาร
58/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
30/11/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ นางปรียาภา ทาระ
230
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... (เล่ม ๑)
ยังไม่มีเอกสาร
58/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
30/11/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ นางปรียาภา ทาระ
231
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
57/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
24/11/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศิวณัฐภรณ์ นันทะมา
232
ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
56/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
24/11/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางปรียาภา ทาระ
233
ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
55/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
24/11/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.นภพร ชวรงคกร
234
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... (เล่มที่ 2 ตารางเปรียบเทียบ)
ยังไม่มีเอกสาร
54/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/11/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ น.ส.นภพร ชวรงคกร
235
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... (เล่มที่ ๔ ภาคผนวก)
ยังไม่มีเอกสาร
54/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/11/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ น.ส.นภพร ชวรงคกร
236
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... (เล่มที่ ๑ บทสรุป / ความเป็นมาและสาระสำคัญ)
ยังไม่มีเอกสาร
54/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/11/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ น.ส.นภพร ชวรงคกร
237
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... (เล่มที่ ๓ ข้อมูลประกอบการพิจารณา)
ยังไม่มีเอกสาร
54/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/11/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ น.ส.นภพร ชวรงคกร
238
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
53/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/11/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
239
ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
52/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
19/10/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.สมสมร นาคนาค
240
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
51/2550
เรียกดูไฟลเอกสาร
5/10/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.ปรางทิพย์ หวังสมนึก
241
ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
50/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
5/10/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายอมร สุวรรณโรจน์
242
ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
49/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
5/10/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสุธีรา จินายน
243
ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
48/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
5/10/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
244
ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
47/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
28/9/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวภัณฑิลา กิติโยดม
245
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
46/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
28/9/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ นางสาวธนพร เกิดผล
246
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
45/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
21/9/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางเกตุจลินท์ วลัยจำนงค์
247
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
44/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
21/9/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวธนพร เกิดผล
248
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
42/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
1/9/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
249
ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
41/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
1/9/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางปรียาภา ทาระ
250
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
43/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
31/8/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ นางสาวภัณฑิลา กิติโยดม
251
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
40/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
17/8/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.นภพร ชวรงคกร
252
ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
39/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
11/8/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
253
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
38/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
11/8/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวภัณฑิลา กิติโยดม
254
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
37/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
3/8/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสุธีรา จินายน
255
พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
ยังไม่มีเอกสาร
36/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
7/7/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
256
พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
ยังไม่มีเอกสาร
35/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
6/7/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.ปรางทิพย์ หวังสมนึก
257
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
34/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
30/6/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
258
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
33/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
15/6/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ นายอมร สุวรรณโรจน์
259
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ยังไม่มีเอกสาร
32/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
8/6/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.น้ำฝน ราชสมบัติ
260
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
31/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/6/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ น.ส.สมสมร นาคนาค
261
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... (เล่ม 1)
ยังไม่มีเอกสาร
30/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
21/4/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ นางสาวสุธีรา จินายน
262
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... (เล่ม 2)
ยังไม่มีเอกสาร
30/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
21/4/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ นางสาวสุธีรา จินายน
263
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
29/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
21/4/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
264
ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
28/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
20/4/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.ปรางทิพย์ หวังสมนึก
265
ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
27/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
20/4/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางเกตุจลินท์ วลัยจำนงค์
266
ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
26/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
20/4/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายอมร สุวรรณโรจน์
267
ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
25/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
5/4/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
268
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยตัวชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
24/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
5/4/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.น้ำฝน ราชสมบัติ
269
ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
23/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
5/4/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะะรัฐมนตรี น.ส.ธนพร เกิดและนางกิตติมา อรุณพูลทรัพย์
270
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
22/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
5/4/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางจินดา ศรีเพ็งแก้ว
271
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540 พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
21/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
31/3/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศิวณัฐภรณ์ นันทะมา
272
ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
20/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
31/3/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศิวณัฐภรณ์ นันทะมา
273
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
19/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
30/3/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.สมสมร นาคนาค
274
ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
18/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
30/3/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
275
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การพ้นจากราชการของข้าราชการตุลาการ)
ยังไม่มีเอกสาร
17/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
30/3/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสุธีรา จินายน
276
ร่างพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
16/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
29/3/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
277
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
15/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
29/3/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.นภพร ชวรงคกร
278
ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
14/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
29/3/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
279
ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
13/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/3/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวธนพร เกิดผล
280
ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
12/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
9/3/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวภัณฑิลา กิติโยดม
281
ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
11/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
3/3/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และพลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นางปรียาภา ทาระ
282
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
10/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/3/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ น.ส.ปรางทิพย์ หวังสมนึก
283
ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
9/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/3/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
284
ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ( ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
8/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
3/2/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางเกตุจลินท์ วลัยจำนงค์
285
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
7/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
27/1/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางเกตุจลินท์ วลัยจำนงค์
286
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
6/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/1/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางจินดา ศรีเพ็งแก้ว
287
ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
5/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
19/1/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
288
ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรปราการและอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
4/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
19/1/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.น้ำฝน ราชสมบัติ
289
ร่างพระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
3/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
12/1/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
290
ร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
2/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
12/1/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.นภพร ชวรงคกร
291
พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 เล่มที่ 2
ยังไม่มีเอกสาร
1/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
12/1/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
292
พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 เล่มที่ 1
ยังไม่มีเอกสาร
1/2560
เรียกดูไฟลเอกสาร
12/1/2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
293
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
79/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
29/12/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และคุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ น.ส.น้ำฝน ราชสมบัติ
294
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
78/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
1/12/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
295
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
77/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
1/12/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.สมสมร นาคนาค
296
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
76/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
25/11/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
297
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขอัตราโทษปรับในภาค ๒ ความผิด)
ยังไม่มีเอกสาร
75/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
24/11/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวภัณฑิลา กิติโยดม
298
ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
74/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
18/11/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ นางปรียาภา ทาระ
299
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
73/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
18/11/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ น.ส.น้ำฝน ราชสมบัติ
300
ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
72/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
18/11/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสุธีรา จินายน
301
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)
ยังไม่มีเอกสาร
71/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
17/11/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางเกตุจลินท์ วลัยจำนงค์
302
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
52/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
17/11/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางปรียาภา ทาระ
303
ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
70/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
11/11/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวธนพร เกิดผล
304
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
69/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
11/11/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายอมร สุวรรณโรจน์
305
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
68/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
11/11/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.ปรางทิพย์ หวังสมนึก
306
ร่่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
67/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
10/11/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
307
ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
66/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
13/10/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
308
ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
65/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
13/10/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.นภพร ชวรงคกร
309
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
64/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
13/10/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.สมสมร นาคนาค
310
ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
63/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
7/10/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
311
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง)
ยังไม่มีเอกสาร
62/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
7/10/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายอมร สุวรรณโรจน์
312
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
61/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
6/10/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี ธีรพัฒน์และพัชรา
313
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ...
ยังไม่มีเอกสาร
60/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
6/10/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี ภัณฑิลาและทศวิณหุ์
314
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
59/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
22/9/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสุธีรา จินายน
315
ร่างพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
58/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
22/9/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางจินดา ศรีเพ็งแก้ว
316
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
57/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
22/9/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
317
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับปรุงการยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน)
ยังไม่มีเอกสาร
56/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
15/9/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.ปรางทิพย์ หวังสมนึก
318
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
55/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
15/9/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวธนพร เกิดผล
319
ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
54/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
15/9/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.น้ำฝน ราชสมบัติ
320
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
53/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
9/9/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศิวณัฐภรณ์ นันทะมา
321
ร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
51/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
1/9/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.สมสมร นาคนาค
322
ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
50/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
1/9/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสกลรัตน์ สร้างสมวงษ์
323
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
49/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/8/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
324
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
ยังไม่มีเอกสาร
48/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/8/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ น.ส.นภพร ชวรงคกร
325
พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
ยังไม่มีเอกสาร
47/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
25/8/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสุธีรา จินายน
326
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
46/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
25/8/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
327
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
45/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
19/8/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.ปรางทิพย์ หวังสมนึก
328
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลแห่งสภากาชาดไทย พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
44/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
18/8/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
329
ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
43/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/8/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางจินดา ศรีเพ็งแก้ว
330
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
36/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
28/7/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ นางสาวศิวณัฐภรณ์ นันทะมา
331
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
42/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
8/7/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.น้ำฝน ราชสมบัติ
332
ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
41/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
30/6/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางจินดา ศรีเพ็งแก้ว
333
ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
40/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
30/6/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวธนพร เกิดผล
334
ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
38/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
24/6/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
335
ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
37/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
24/6/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
336
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ยังไม่มีเอกสาร
39/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
23/6/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางจินดา ศรีเพ็งแก้ว
337
ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
34/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
17/6/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสกลรัตน์ สร้างสมวงษ์
338
ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
35/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/6/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.สมสมร นาคนาค
339
ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
33/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/6/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางปรียาภา ทาระ
340
ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
32/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/6/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสุธีรา จินายน
341
ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
31/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/5/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
342
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักเลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
30/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
13/5/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.ปรางทิพย์ หวังสมนึก
343
ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
29/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
12/5/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
344
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
28/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
28/4/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสกลรัตน์ สร้างสมวงษ์
345
ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
27/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
28/4/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.สมสมร นาคนาค
346
ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มช่องทางชำระค่าปรับ)
ยังไม่มีเอกสาร
26/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
21/4/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
347
ร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
25/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
21/4/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
348
ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
24/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
8/4/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.น้ำฝน ราชสมบัติ
349
ร่างพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
23/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
8/4/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวภัณฑิลา กิติโยดม
350
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
22/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
31/3/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
351
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
21/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
31/3/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายอมร สุวรรณโรจน์
352
ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
20/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
31/3/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.นภพร ชวรงคกร
353
ร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
19/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
18/3/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวธนพร เกิดผล
354
ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
18/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
18/3/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.สมสมร นาคนาค
355
ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
17/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
17/3/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสุธีรา จินายน
356
ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
15/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
17/3/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศิวณัฐภรณ์ นันทะมา
357
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
ยังไม่มีเอกสาร
16/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
10/3/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
358
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
14/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/3/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางปรียาภา ทาระ
359
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
13/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/3/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสกลรัตน์ สร้างสมวงษ์
360
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
12/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
3/3/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวปรางทิพย์ หวังสมนึก
361
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
11/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
18/2/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.สมสมร นาคนาค
362
ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
91/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
11/2/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.นภพร ชวรงคกร
363
ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
10/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
11/2/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.น้ำฝน ราชสมบัติ
364
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
8/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
11/2/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายอมร สุวรรณโรจน์
365
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
9/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/2/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวภัณฑิลา กิติโยดม
366
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
7/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
29/1/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
367
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นการถาวร)
ยังไม่มีเอกสาร
6/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
22/1/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.นภพร ชวรงคกร
368
ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
5/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
21/1/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวธนพร เกิดผล
369
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การฟื้นฟูกิจการ)
ยังไม่มีเอกสาร
4/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
21/1/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.สมสมร นาคนาค
370
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
2/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
15/1/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศิวณัฐภรณ์ นันทะมา
371
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
72/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
14/1/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.น้ำฝน ราชสมบัติ
372
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
71/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
14/1/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
373
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558
ยังไม่มีเอกสาร
3/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
14/1/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศศิพรรณ พวงพันธุ์
374
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
1/2559
เรียกดูไฟลเอกสาร
14/1/2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสุธีรา จินายน
375
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
100/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
24/12/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางปรียาภา ทาระ
376
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
99/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
24/12/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และนายมณเฑียร บุณตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
377
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
98/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
24/12/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวปรางทิพย์ หวังสมนึก
378
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
97/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
18/12/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสมสมร นาคนาค
379
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖ เกี่ยวกับการโอนคดี)
ยังไม่มีเอกสาร
96/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
18/12/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางปรียาภา ทาระ
380
ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
93/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
18/12/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสกลรัตน์ สร้างสมวงษ์
381
พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558
ยังไม่มีเอกสาร
95/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
17/12/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวปรางทิพย์ หวังสมนึก
382
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
94/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/11/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
383
ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
92/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
19/11/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.น้ำฝน ราชสมบัติ
384
ร่างพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
90/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
19/11/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายอมร สุวรรณโรจน์
385
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการรวมกันเป็นสมาคมของบุคคล)
ยังไม่มีเอกสาร
89/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
19/11/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.น้ำฝน ราชสมบัติ
386
ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
88/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
19/11/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
387
ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) และการขยายขอบเขตความคุ้มครอง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ขั้นตอน และระยะเวลาการจดทะเบียน การปรับปรุงค่าธรรมเนียม)
ยังไม่มีเอกสาร
87/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
12/11/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
388
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับความผิดทางอาญา)
ยังไม่มีเอกสาร
86/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
5/11/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.ปรางทิพย์ หวังสมนึก
389
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
85/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
5/11/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.ปรางทิพย์ หวังสมนึก
390
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
84/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
5/11/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสกลรัตน์ สร้างสมวงษ์
391
ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
83/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
5/11/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
392
ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
83/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
29/10/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวภัณฑิลา กิติโยดม
393
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๘
ยังไม่มีเอกสาร
82/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/10/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสุธีรา จินายน
394
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2558
ยังไม่มีเอกสาร
81/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/10/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวภัณฑิลา กิติโยดม
395
พระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ยังไม่มีเอกสาร
80/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/10/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางจินดา ศรีเพ็งแก้ว
396
ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
79/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
15/10/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และนายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ น.ส.นภพร ชวรงคกร
397
ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
78/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
15/10/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวธนพร เกิดผล
398
ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
77/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
15/10/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.ปรางทิพย์ หวังสมนึก
399
ร่างพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
76/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
15/10/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.น้ำฝน ราชสมบัติ
400
ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (วาระการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ)
ยังไม่มีเอกสาร
75/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
8/10/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.นภพร ชวรงคกร
401
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
74/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
24/9/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
402
ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
73/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
24/9/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวภัณฑิลา กิติโยดม
403
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับโทษปรับ การรอการกำหนดโทษและรอการลงโทษ และแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้)
ยังไม่มีเอกสาร
70/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
24/9/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
404
ร่างพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
69/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
17/9/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศศิพรรณ พวงพันธุ์
405
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
68/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
28/8/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศิวณัฐภรณ์ นันทะมา
406
ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
67/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
20/8/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.นภพร ชวรงคกร
407
ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
66/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
13/8/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางปรียาภา ทาระ
408
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราว หลักเกณฑ์การบังคับคดีผู้ประกัน และการอุทธรณ์คำสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว)
ยังไม่มีเอกสาร
65/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
6/8/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.สมสมร นาคนาค
409
ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
64/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
23/7/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ น.ส.นภพร ชวรงคกร
410
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓
ยังไม่มีเอกสาร
63/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
23/7/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.ปรางทิพย์ หวังสมนึก
411
ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ 2542 พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
62/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
23/7/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
412
ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
61/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
17/7/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.น้ำฝน ราชสมบัติ
413
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
60/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
17/7/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศิวณัฐภรณ์ นันทะมา
414
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
ยังไม่มีเอกสาร
59/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
17/7/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสกลรัตน์ สร้างสมวงษ์
415
ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
ยังไม่มีเอกสาร
58/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
17/7/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
416
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอุทธรณ์และฎีกา)
ยังไม่มีเอกสาร
57/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
17/7/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสุธีรา จินายน
417
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
ยังไม่มีเอกสาร
56/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
17/7/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวภัณฑิลา กิติโยดม
418
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
ยังไม่มีเอกสาร
55/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
17/7/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางจินดา ศรีเพ็งแก้ว
419
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
ยังไม่มีเอกสาร
54/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
17/7/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
420
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
53/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
17/7/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
421
ร่างพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
52/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
17/7/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.น้ำฝน ราชสมบัติ
422
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร)
ยังไม่มีเอกสาร
51/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
17/7/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางปรียาภา ทาระ
423
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (องค์ประกอบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม)
ยังไม่มีเอกสาร
50/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
25/6/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายอมร สุวรรณโรจน์
424
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
ยังไม่มีเอกสาร
49/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
18/6/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ น.ส.สมสมร นาคนาค
425
ร่างพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
48/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
18/6/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
426
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
47/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
12/6/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
427
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (การโอนคดีจากศาลชั้นต้นไปยังศาลแพ่ง การส่งคำคู่ความโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการส่งคำคู่ความไปยังต่างประเทศ)
ยังไม่มีเอกสาร
46/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
12/6/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
428
ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
45/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
12/6/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.นภพร ชวรงคกร
429
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
44/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
12/6/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.ปรางทิพย์ หวังสมนึก
430
ร่างพระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติบางกรณีและการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
43/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
11/6/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
431
ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ ในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
42/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/6/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.น้ำฝน ราชสมบัติ
432
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ยังไม่มีเอกสาร
41/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
21/5/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสุธีรา จินายน
433
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
40/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
7/5/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวภัณฑิลา กิติโยดม
434
ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
39/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
7/5/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
435
ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
38/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
7/5/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวจินดา ศรีเพ็งแก้ว
436
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
37/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
1/5/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสุธีรา จินายน
437
ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
36/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
1/5/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายอมร สุวรรณโรจน์
438
ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
35/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
1/5/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายอมร สุวรรณโรจน์
439
ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... (เล่ม ๑)
ยังไม่มีเอกสาร
34/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
1/5/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสกลรัตน์ สร้างสมวงษ์
440
ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... (เล่ม ๒)
ยังไม่มีเอกสาร
34/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
1/5/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสกลรัตน์ สร้างสมวงษ์
441
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
33/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/4/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายอมร สุวรรณโรจน์
442
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
32/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/4/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.น้ำฝน ราชสมบัติ
443
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
ยังไม่มีเอกสาร
31/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/4/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางปรียาภา ทาระ
444
ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
30/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/4/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
445
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ...
ยังไม่มีเอกสาร
29/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/4/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศิวณัฐภรณ์ นันทะมา
446
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
28/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/3/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
447
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
27/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/3/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสกลรัตน์ สร้างสมวงษ์
448
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
26/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/3/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.สมสมร นาคนาค
449
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
25/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/3/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.นภพร ชวรงคกร
450
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
24/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/3/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางปรียาภา ทาระ
451
ร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
23/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/3/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศิวณัฐภรณ์ นันทะมา
452
ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
22/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/3/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
453
ร่างพระราชบัญญัติการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
21/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
19/3/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางจินดา ศรีเพ็งแก้ว
454
ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
20/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
19/3/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ น.ส.ศิวณัฐภรณ์ นันทะมา
455
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก)
ยังไม่มีเอกสาร
12/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
19/3/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
456
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
19/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
11/3/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.ปรางทิพย์ หวังสมนึก
457
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
18/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
6/3/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.สมสมร นาคนาค
458
ร่างพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
17/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
5/3/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
459
ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
16/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/2/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.นภพร ชวรงคกร
460
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
15/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/2/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสุธีรา จินายน
461
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
14/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/2/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.น้ำฝน ราชสมบัติ
462
ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
13/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/2/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
463
ร่างพระรารชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..)
ยังไม่มีเอกสาร
11/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
19/2/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. น.ส.สมสมร นาคนาค
464
ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
10/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
19/2/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
465
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับค้ำประกันและจำนอง)
ยังไม่มีเอกสาร
9/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
12/2/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
466
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมการอุทธรณ์ฎีกา)
ยังไม่มีเอกสาร
8/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
5/2/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.ปรางทิพย์ หวังสมนึก
467
ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
7/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
29/1/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี ศิวณัฐภรณ์
468
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
6/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
22/1/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสกลรัตน์ สร้างสมวงษ์
469
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
5/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
22/1/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางปรียาภา ทาระ
470
ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
4/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
22/1/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสุธีรา จินายน
471
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
3/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
22/1/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายอมร สุวรรณโรจน์
472
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
2/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
22/1/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางจินดา ศรีเพ็งแก้ว
473
ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
1/2558
เรียกดูไฟลเอกสาร
15/1/2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวภัณฑิลา กิติโยดม
474
ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
70/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
18/12/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสมสมร นาคนาค
475
ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
69/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
18/12/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายอมร สุวรรณโรจน์
476
ร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
68/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
11/12/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.ปรางทิพย์ หวังสมนึก
477
ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
67/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/12/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
478
ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
66/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/12/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสกลรัตน์ สร้างสมวงษ์
479
ร่าง พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
65/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/12/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายธีรพัฒน์ พิเชษฐ์
480
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
64/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
27/11/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นางปรียาภา ทาระ
481
ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
63/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
27/11/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางจินดา ศรีเพ็งแก้ว
482
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
62/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
27/11/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
483
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล)
ยังไม่มีเอกสาร
61/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
21/11/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสุธีรา จินายน
484
ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
60/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
6/11/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี อมร
485
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แบ่งส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
ยังไม่มีเอกสาร
59/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
6/11/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี ภัณฑิลา กิติโยดม
486
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
58/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
6/11/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.นภพร ชวรงคกร
487
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
57/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
6/11/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.นภพร ชวรงคกร
488
ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
56/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
30/10/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
489
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
55/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
30/10/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
490
ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
54/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
30/10/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
491
ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
53/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
30/10/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.น้ำฝน ราชสมบัติ
492
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
52/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
30/10/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางปรียาภา ทาระ
493
ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
51/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
30/10/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสุธีรา จินายน
494
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
50/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
30/10/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.ปรางทิพย์ หวังสมนึก
495
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดนิยามคำว่า "เจ้าพนักงาน" กำหนดความผิดเกี่ยวกับศพ และความผิดเกี่ยวกับการคุกคาม และแก้ไขอัตราโทษปรับสำหรับความผิดลหุโทษ)
ยังไม่มีเอกสาร
49/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
30/10/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
496
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (กำหนดความผิดเกี่ยวกับเพศ)
ยังไม่มีเอกสาร
48/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
30/10/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.ปรางทิพย์ หวังสมนึก
497
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ)
ยังไม่มีเอกสาร
47/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
22/10/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.สมสมร นาคนาค
498
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่..) พ.ศ. .... (แบ่งส่วนราชการในกระทรวงพาณิชย์)
ยังไม่มีเอกสาร
46/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
22/10/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.ปรางทิพย์ หวังสมนึก
499
ร่างพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
45/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
22/10/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
500
ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตย์สภา พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
44/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/10/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางจินดา ศรีเพ็งแก้ว
501
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
43/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/10/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสุธีรา จินายน
502
ร่างพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
42/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/10/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสกลรัตน์ สร้างสมวงษ์
503
ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
41/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/10/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
504
ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ)
ยังไม่มีเอกสาร
40/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/10/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.สมสมร นาคนาค
505
ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดความผิดเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอในโรงภาพยนตร์)
ยังไม่มีเอกสาร
39/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/10/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
506
ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (กำหนดสัญญาณจราจรเพิ่มเติมกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ไฟฉายเรืองแสงในการแสดงสัญญาณจราจรได้)
ยังไม่มีเอกสาร
38/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/10/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.น้ำฝน ราชสมบัติ
507
ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์)
ยังไม่มีเอกสาร
37/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/10/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางภัณฑิลา กิติโยดม
508
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นภาษีประจำปี)
ยังไม่มีเอกสาร
36/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/10/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางปรียาภา ทาระ
509
ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
35/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/10/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวภัณฑิลา กิติโยดม
510
ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
34/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
9/10/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางปรียาภา ทาระ
511
ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
33/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
9/10/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.สมสมร นาคนาค
512
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
32/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
9/10/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวสกลรัตน์ สร้างสมวงษ์
513
ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
31/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
9/10/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.สมสมร นาคนาค
514
ร่างพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ...
ยังไม่มีเอกสาร
30/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
9/10/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
515
ร่างพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
29/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
9/10/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวภัณฑิรา กิติโยดม
516
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
28/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
9/10/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี น.ส.นภพร ชวรงคกร
517
ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน (The GMS Agreement))
ยังไม่มีเอกสาร
27/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/10/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวธนพร เกิดผล
518
ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี – สุขสวัสดิ์ในท้องที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
26/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/10/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางปรียาภา ทาระ
519
ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
25/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/10/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางจินดา ศรีเพ็งแก้ว
520
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
24/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/10/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
521
ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
23/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/10/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นางสาวศิวณัฐภรณ์ นันทะมา
522
ร่างพระราชบัญญัติการค้างาช้าง พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
22/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/10/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
523
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
15/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/9/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
524
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
21/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
18/9/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นางสาวธนพร เกิดผล
525
ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
20/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
18/9/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ น.ส.นภพร ชวรงคกร
526
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม)
ยังไม่มีเอกสาร
19/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
18/9/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ น.ส.นภพร ชวรงคกร
527
ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
18/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
18/9/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นางจินดา ศรีเพ็งแก้ว
528
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
17/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
18/9/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นายอมร สุวรรณโรจน์
529
ร่างพระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
14/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
18/9/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ นางปรียาภา ทาระ
530
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
13/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
18/9/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
531
ร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
16/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
11/9/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ นางสาวสุธีรา จินายน
532
ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
12/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
11/9/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
533
ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
11/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
28/8/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ นางสาวธนพร เกิดผล
534
ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
10/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
28/8/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ น.ส.สมสมร นาคนาค
535
ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
9/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
28/8/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ น.ส.สมสมร นาคนาค
536
ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
8/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
28/8/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ นายอมร สุวรรณโรจน์
537
ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
7/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
28/8/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
538
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
6/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
28/8/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ นางจินดา ศรีเพ็งแก้ว
539
ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
5/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
28/8/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
540
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
4/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
28/8/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ น.ส.ปรางทิพย์ หวังสมนึก
541
ร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
3/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
28/8/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ นางปรียาภา ทาระ
542
ร่างพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
2/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
28/8/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ นางสาวธนพร เกิดผล
543
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ยังไม่มีเอกสาร
1/2557
เรียกดูไฟลเอกสาร
18/8/2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ น.ส.น้ำฝน ราชสมบัติ
544
ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
7/2556
เรียกดูไฟลเอกสาร
11/11/2556 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
545
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
6/2556
เรียกดูไฟลเอกสาร
18/10/2556 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ น.ส.ธนพร เกิดผล
546
ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... (เล่ม 1)
ยังไม่มีเอกสาร
5/2556
เรียกดูไฟลเอกสาร
7/10/2556 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ ณัฐพล ฯนทมานพ ประชุมญาติ และนายสุภณัฐ ศิริทอง
547
ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... (เล่ม ๒)
ยังไม่มีเอกสาร
5/2556
เรียกดูไฟลเอกสาร
7/10/2556 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
548
ร่างพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
4/2556
เรียกดูไฟลเอกสาร
30/9/2556 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว น.ส.สมสมร นาคนาค
549
ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
3/2556
เรียกดูไฟลเอกสาร
30/9/2556 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว น.ส.สุธีรา จินายน
550
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2556
ยังไม่มีเอกสาร
2/2556
เรียกดูไฟลเอกสาร
23/9/2556 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางปรียาภา ทาระ
551
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เล่ม 1)
ยังไม่มีเอกสาร
1/2556
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/9/2556 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว น.ส.ปรางทิพย์ หวังสมนึก
552
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เล่ม 2)
ยังไม่มีเอกสาร
1/2556
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/9/2556 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว น.ส.ปรางทิพย์ หวังสมนึก
553
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เล่ม3)
ยังไม่มีเอกสาร
1/2556
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/9/2556 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว น.ส.ปรางทิพย์ หวังสมนึก
554
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
20/2556
เรียกดูไฟลเอกสาร
25/3/2556 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว น.ส.นภพร ชวรงคกร
555
ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
19/2556
เรียกดูไฟลเอกสาร
25/3/2556 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร
556
ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
18/2556
เรียกดูไฟลเอกสาร
15/3/2556 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว นางจินดา ศรีเพ็งแก้ว
557
ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
17/2556
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/3/2556 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว นางจินดา ศรีเพ็งแก้ว
558
ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน The GMS Agreement)
ยังไม่มีเอกสาร
16/2556
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/3/2556 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร นางสาวธนพร เกิดผล
559
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (โอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไปเป็นของกรมป่าไม้)
ยังไม่มีเอกสาร
15/2556
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/2/2556 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี สมสมร
560
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
14/2556
เรียกดูไฟลเอกสาร
18/2/2556 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร นางสาวศศิพรรณ พวงพันธุ์
561
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงน้ำหนักของรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล)
ยังไม่มีเอกสาร
13/2556
เรียกดูไฟลเอกสาร
11/2/2556 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร นางสาวลัดดาวัลย์ สมบูรณ์กิจชัย
562
ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดน้ำหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล)
ยังไม่มีเอกสาร
12/2556
เรียกดูไฟลเอกสาร
11/2/2556 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว น.ส.นภพร ชวรงคกร
563
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจำปี และนิรโทษกรรมภาษีประจำปีที่ค้างชำระของหน่วยงานราชการ)
ยังไม่มีเอกสาร
11/2556
เรียกดูไฟลเอกสาร
11/2/2556 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ นางปรียาภา ทาระ
564
ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
ยังไม่มีเอกสาร
10/2556
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/2/2556 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว นางปรียาภา ทาระ
565
ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีค้างชำระของหน่วยงานราชการ)
ยังไม่มีเอกสาร
9/2556
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/2/2556 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว น.ส.สมสมร นาคนาค
566
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงการได้รับเงินเดือนของข้าราชการทหาร)
ยังไม่มีเอกสาร
8/2556
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/2/2556 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ น.ส.ภัณฑิลา กิติโยดม
567
ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
7/2556
เรียกดูไฟลเอกสาร
25/1/2556 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ น.ส.ศศิพรรณ พวงพันธ์
568
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
6/2556
เรียกดูไฟลเอกสาร
21/1/2556 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
569
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๕
ยังไม่มีเอกสาร
5/2556
เรียกดูไฟลเอกสาร
14/1/2556 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
570
ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
4/2556
เรียกดูไฟลเอกสาร
7/1/2556 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร
571
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
ยังไม่มีเอกสาร
3/2556
เรียกดูไฟลเอกสาร
7/1/2556 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ ภัณฑิลา กิติโยดม
572
ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
2/2556
เรียกดูไฟลเอกสาร
7/1/2556 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
573
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
1/2556
เรียกดูไฟลเอกสาร
7/1/2556 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ น.ส.ศศิพรรณ พวงพันธ์
574
ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
39/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
19/11/2555 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร ศศิพรรณ พวงพันธ์
575
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
38/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
19/11/2555 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว ศศิพรรณ พวงพันธ์
576
ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
37/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
12/11/2555 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
577
ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
36/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
12/11/2555 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
578
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ)
ยังไม่มีเอกสาร
35/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
12/11/2555 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
579
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
34/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
12/11/2555 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ น.ส.ธนพร เกิดผล
580
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ยังไม่มีเอกสาร
33/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
5/11/2555 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร
581
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
32/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
5/11/2555 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว ณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
582
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
31/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
29/10/2555 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว น.ส.นภพร ชวรงคกร
583
ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
30/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
29/10/2555 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร ภัณฑิรา กิติโยดม
584
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร)
ยังไม่มีเอกสาร
29/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
8/10/2555 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว น.ส.ปรางทิพย์ หวังสมนึก
585
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
28/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
17/9/2555 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว น.ส.นภพร ชวรงคกร
586
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
27/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
17/9/2555 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว น.ส.นภพร ชวรงคกร
587
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
26/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
10/9/2555 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร ณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
588
ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
25/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
10/9/2555 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร ณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
589
ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
24/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
10/9/2555 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร บุญสงค์ ลาคำ
590
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
23/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
10/9/2555 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร ปรียาภา ทาระ
591
ร่างพระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
22/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
10/9/2555 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว ลัดดาวัลย์ สมบูรณ์กิจชัย
592
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (เล่ม 1)
ยังไม่มีเอกสาร
21/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
3/9/2555 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร
593
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เล่ม 2)
ยังไม่มีเอกสาร
21/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
3/9/2555 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร
594
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เล่ม 3)
ยังไม่มีเอกสาร
21/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
3/9/2555 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร
595
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
20/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
20/8/2555 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว ลัดดาวัลย์ สมบูรณ์กิจชัย
596
ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห้วยโป่งและตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
19/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
20/8/2555 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว น.ส.น้ำฝน ราชสมบัติ
597
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
18/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
20/8/2555 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี น.ส.ธนพร เกิดผล
598
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
17/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
28/5/2555 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางปรียาภา ทาระ
599
ร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
16/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
28/5/2555 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี น.ส.นภพร ชวรงคกร
600
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
15/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
28/5/2555 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
601
ร่างพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
14/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
28/5/2555 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี น.ส.น้ำฝน ราชสมบัติ
602
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
13/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/4/2555 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว นางปรียาภา ทาระ
603
พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555
ยังไม่มีเอกสาร
12/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
5/3/2555 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร
604
พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕
ยังไม่มีเอกสาร
11/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
5/3/2555 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวภัณฑิลา กิติโยดม
605
ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
10/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
27/2/2555 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวปรางทิพย์ หวังสมนึก
606
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
9/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
27/2/2555 วุฒิสภา ศาลฎีกา นางสาวธนพร เกิดผล
607
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
8/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
17/2/2555 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวภัณฑิลา กิติโยดม
608
พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
ยังไม่มีเอกสาร
7/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
13/2/2555 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
609
พระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555
ยังไม่มีเอกสาร
6/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
13/2/2555 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวจินดา สัตยาธิฐานวาณิชย์
610
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
5/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
6/2/2555 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวธนพร เกิดผล
611
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
4/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
6/2/2555 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวสมสมร นาคนาค
612
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
3/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
6/2/2555 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
613
พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
ยังไม่มีเอกสาร
2/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
30/1/2555 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นายบุญสงค์ ลาคำ
614
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เล่มที่ 3)
ยังไม่มีเอกสาร
1/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
23/1/2555 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวจินดา สัตยาธิฐานวาณิชย์
615
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เล่มที่ 2)
ยังไม่มีเอกสาร
1/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
23/1/2555 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวจินดา สัตยาธิฐานวาณิชย์
616
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เล่มที่ 1)
ยังไม่มีเอกสาร
1/2555
เรียกดูไฟลเอกสาร
23/1/2555 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวจินดา สัตยาธิฐานวาณิชย์
617
ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
28/2554
เรียกดูไฟลเอกสาร
9/5/2554 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นายบุญสงค์ ลาคำ
618
ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
27/2554
เรียกดูไฟลเอกสาร
9/5/2554 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวลัดดาวัลย์ สมบูรณ์กิจชัย
619
ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
26/2554
เรียกดูไฟลเอกสาร
9/5/2554 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางสาวสมสมร นาคนาค
620
ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
25/2554
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/5/2554 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
621
ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
24/2554
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/5/2554 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
622
ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
23/2554
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/5/2554 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวลัดดาวัลย์ สมบูรณ์กิจชัย
623
ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
22/2554
เรียกดูไฟลเอกสาร
11/4/2554 วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร
624
ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
21/2554
เรียกดูไฟลเอกสาร
11/4/2554 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางสาวน้ำฝน ราชสมบัติ
625
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
20/2554
เรียกดูไฟลเอกสาร
11/4/2554 วุฒิสภา คณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวนภพร ชวรงคกร
626
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
19/2554
เรียกดูไฟลเอกสาร
11/4/2554 วุฒิสภา คณะกรรมการการเลือกตั้ง นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
627
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
18/2554
เรียกดูไฟลเอกสาร
11/4/2554 วุฒิสภา คณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสมสมร นาคนาค
628
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
17/2554
เรียกดูไฟลเอกสาร
21/3/2554 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
629
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
16/2554
เรียกดูไฟลเอกสาร
7/3/2554 วุฒิสภา ศาลปกครอง นางสาวนภพร ชวรงคกร
630
ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
15/2554
เรียกดูไฟลเอกสาร
7/3/2554 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวสุนันทา เรืองฉาย
631
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
14/2554
เรียกดูไฟลเอกสาร
7/3/2554 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางสาวจินดา สัตยาธิฐานวาณิชย์
632
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
13/2554
เรียกดูไฟลเอกสาร
7/3/2554 วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางสาวนภพร ชวรงคกร
633
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
12/2554
เรียกดูไฟลเอกสาร
28/2/2554 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
634
ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
11/2554
เรียกดูไฟลเอกสาร
14/2/2554 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางปรียาภา ทาระ
635
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
10/2554
เรียกดูไฟลเอกสาร
14/2/2554 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางปรียาภา ทาระ
636
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. .... (เล่มที่ 1/2)
ยังไม่มีเอกสาร
9/2554
เรียกดูไฟลเอกสาร
14/2/2554 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
637
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. .... (เล่มที่ 2/2)
ยังไม่มีเอกสาร
9/2554
เรียกดูไฟลเอกสาร
14/2/2554 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
638
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
8/2554
เรียกดูไฟลเอกสาร
14/2/2554 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางปรียาภา ทาระ
639
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
7/2554
เรียกดูไฟลเอกสาร
14/2/2554 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวภัณฑิลา กิติโยดม
640
ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
6/2554
เรียกดูไฟลเอกสาร
31/1/2554 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวปรางทิพย์ หวังสมนึก
641
ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
5/2554
เรียกดูไฟลเอกสาร
31/1/2554 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวสมสมร นาคนาค
642
ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
4/2554
เรียกดูไฟลเอกสาร
31/1/2554 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
643
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
3/2554
เรียกดูไฟลเอกสาร
31/1/2554 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวน้ำฝน ราชสมบัติ
644
ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
2/2554
เรียกดูไฟลเอกสาร
31/1/2554 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวน้ำฝน ราชสมบัติ
645
ร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
1/2554
เรียกดูไฟลเอกสาร
24/1/2554 วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางสาวภัณฑิลา กิติโยดม
646
ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
9/2553
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/10/2553 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางสาวจินดา สัตยาธิฐานวาณิชย์
647
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
8/2553
เรียกดูไฟลเอกสาร
27/9/2553 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายบุญสงค์ ลาคำ
648
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
7/2553
เรียกดูไฟลเอกสาร
13/9/2553 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวสุนันทา เรืองฉาย
649
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
6/2553
เรียกดูไฟลเอกสาร
13/9/2553 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวสุนันทา เรืองฉาย
650
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
5/2553
เรียกดูไฟลเอกสาร
13/9/2553 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
651
ร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
4/2553
เรียกดูไฟลเอกสาร
13/9/2553 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวปรางทิพย์ หวังสมนึก
652
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
3/2553
เรียกดูไฟลเอกสาร
13/9/2553 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
653
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เล่มที่ 1/3)
ยังไม่มีเอกสาร
2/2553
เรียกดูไฟลเอกสาร
6/9/2553 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวสมสมร นาคนาค
654
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เล่มที่ 2/3)
ยังไม่มีเอกสาร
2/2553
เรียกดูไฟลเอกสาร
6/9/2553 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวสมสมร นาคนาค
655
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เล่มที่ 3/3)
ยังไม่มีเอกสาร
2/2553
เรียกดูไฟลเอกสาร
6/9/2553 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวสมสมร นาคนาค
656
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
1/2553
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/8/2553 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางสาวสุนันทา เรืองฉาย
657
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
13/2553
เรียกดูไฟลเอกสาร
25/5/2553 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายบุญสงค์ ลาคำ
658
ร่างพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
12/2553
เรียกดูไฟลเอกสาร
25/5/2553 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายบุญสงค์ ลาคำ
659
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
11/2553
เรียกดูไฟลเอกสาร
10/5/2553 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
660
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
10/2553
เรียกดูไฟลเอกสาร
10/5/2553 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายบุญสงค์ ลาคำ
661
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
9/2553
เรียกดูไฟลเอกสาร
10/5/2553 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางสาวสมสมร นาคนาค
662
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
8/2553
เรียกดูไฟลเอกสาร
5/4/2553 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร
663
ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
7/2553
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/4/2553 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นางสาวสมสมร นาคนาค
664
ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
6/2553
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/4/2553 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางสาวสุนันทา เรืองฉาย
665
ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
5/2553
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/4/2553 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ นางปรียาภา ทาระ
666
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
4/2553
เรียกดูไฟลเอกสาร
15/3/2553 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางสาวน้ำฝน ราชสมบัติ
667
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
3/2553
เรียกดูไฟลเอกสาร
8/3/2553 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร
668
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
2/2553
เรียกดูไฟลเอกสาร
22/2/2553 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
669
ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. .... (เล่มที่ 1/2)
ยังไม่มีเอกสาร
1/2553
เรียกดูไฟลเอกสาร
15/2/2553 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ นางสาวจินดา สัตยาธิฐานวาณิชย์
670
ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. .... (เล่มที่ 2/2)
ยังไม่มีเอกสาร
1/2553
เรียกดูไฟลเอกสาร
15/2/2553 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ นางสาวจินดา สัตยาธิฐานวาณิชย์
671
ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
15/2552
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/11/2552 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ นางสาวสมสมร นาคนาค
672
ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(ฉบับที่..)พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
14/2552
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/11/2552 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ นางสาวปรางทิพย์ หวังสมนึก
673
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
13/2552
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/11/2552 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ นางสาวปรางทิพย์ หวังสมนึก
674
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
12/2552
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/11/2552 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ นางสาวปรางค์ทิพย์ หวังสมนึก
675
ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
11/2552
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/11/2552 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ นางสาวลัดดาวัลย์ สมบูรณ์กิจชัย
676
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... (เล่ม 1/2)
ยังไม่มีเอกสาร
10/2552
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/10/2552 วุฒิสภา ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้เสนอ นางสาวจินดา สัตยาธิฐานวาณิชย์
677
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... (เล่ม 2/2)
ยังไม่มีเอกสาร
10/2552
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/10/2552 วุฒิสภา ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้เสนอ นางสาวจินดา สัตยาธิฐานวาณิชย์
678
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เล่มที่ 1/2)
ยังไม่มีเอกสาร
9/2552
เรียกดูไฟลเอกสาร
5/10/2552 วุฒิสภา ป.ป.ช. เป็นผู้เสนอ นางสาวสุพัตรา วรรณศิริกุล
679
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เล่มที่ 2/2)
ยังไม่มีเอกสาร
9/2552
เรียกดูไฟลเอกสาร
5/10/2552 วุฒิสภา ป.ป.ช. เป็นผู้เสนอ นางสาวสุพัตรา วรรณศิริกุล
680
ร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
8/2552
เรียกดูไฟลเอกสาร
5/10/2552 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
681
ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
7/2552
เรียกดูไฟลเอกสาร
21/9/2552 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ นางสาวสุพัตรา วรรณศิริกุล
682
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เล่มที่ 2/4)
ยังไม่มีเอกสาร
6/2552
เรียกดูไฟลเอกสาร
14/9/2552 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ นางสาวนภพร ชวรงคกร
683
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เล่มที่ 3/4)
ยังไม่มีเอกสาร
6/2552
เรียกดูไฟลเอกสาร
14/9/2552 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ นางสาวนภพร ชวรงคกร
684
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เล่มที่ 4/4)
ยังไม่มีเอกสาร
6/2552
เรียกดูไฟลเอกสาร
14/9/2552 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ นางสาวนภพร ชวรงคกร
685
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เล่มที่ 1/4)
ยังไม่มีเอกสาร
6/2552
เรียกดูไฟลเอกสาร
14/9/2552 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ นางสาวนภพร ชวรงคกร
686
ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
5/2552
เรียกดูไฟลเอกสาร
24/8/2552 วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
687
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
4/2552
เรียกดูไฟลเอกสาร
24/8/2552 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ นางสาวสุพัตรา วรรณศิริกุล
688
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
ยังไม่มีเอกสาร
3/2552
เรียกดูไฟลเอกสาร
24/8/2552 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ นางสาวภัณฑิลา กิติโยดม
689
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
2/2552
เรียกดูไฟลเอกสาร
24/8/2552 วุฒิสภา ศาลฎีกา เป็นผู้เสนอ นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
690
ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
1/2552
เรียกดูไฟลเอกสาร
3/8/2552 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ นางสาวลัดดาวัลย์ สมบูรณ์กิจชัย
691
ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
6/2552
เรียกดูไฟลเอกสาร
22/6/2552 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ นางสาวลัดดาวัลย์ สมบูรณ์กิจชัย
692
พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552
ยังไม่มีเอกสาร
5/2552
เรียกดูไฟลเอกสาร
22/6/2552 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
693
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
4/2552
เรียกดูไฟลเอกสาร
22/6/2552 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ นางสาวสุนันทา เรืองฉาย
694
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
3/2552
เรียกดูไฟลเอกสาร
22/6/2552 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ นางสาวสมสมร นาคนาค
695
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552
ยังไม่มีเอกสาร
2/2552
เรียกดูไฟลเอกสาร
22/6/2552 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ นางปรียาภา ทาระ
696
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
1/2552
เรียกดูไฟลเอกสาร
22/6/2552 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ นางสาวจินดา สัตยาธิฐานวาณิชย์
697
ร่างพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
11/2552
เรียกดูไฟลเอกสาร
15/5/2552 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ นางสาวลัดดาวัลย์ สมบูรณ์กิจชัย
698
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
10/2552
เรียกดูไฟลเอกสาร
24/4/2552 วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
699
ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
9/2552
เรียกดูไฟลเอกสาร
24/4/2552 วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
700
ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
8/2552
เรียกดูไฟลเอกสาร
24/4/2552 วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ นางสาวสุนันทา เรืองฉาย
701
ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
7/2552
เรียกดูไฟลเอกสาร
24/4/2552 วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ นางสาวลัดดาวัลย์ สมบูรณ์กิจชัย
702
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
6/2552
เรียกดูไฟลเอกสาร
27/2/2552 วุฒิสภา นายเจริญ จรรย์โกมล และคณะ เป็นผู้เสนอ นางสาวสมสมร นาคนาค
703
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
5/2552
เรียกดูไฟลเอกสาร
27/2/2552 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ นางสาวนภพร ชวรงคกร
704
ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลในท้องที่เขตบางซื่อ เขตจตุจักรเขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตปทุมวัน และเขตสาธร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
4/2552
เรียกดูไฟลเอกสาร
27/2/2552 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
705
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
3/2552
เรียกดูไฟลเอกสาร
27/2/2552 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ นายบุญสงค์ ลาคำ
706
ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
2/2552
เรียกดูไฟลเอกสาร
27/2/2552 วุฒิสภา ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
707
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
1/2552
เรียกดูไฟลเอกสาร
23/2/2552 วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ นางสาวสุนันทา เรืองฉาย
708
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
4/2551
เรียกดูไฟลเอกสาร
24/10/2551 วุฒิสภา น.ส.สมสมร นาคนาค
709
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (เล่มที่ 1)
ยังไม่มีเอกสาร
3/2551
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/9/2551 วุฒิสภา น.ส.น้ำฝน ราชสมบัติ
710
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (เล่มที่ 2)
ยังไม่มีเอกสาร
3/2551
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/9/2551 วุฒิสภา น.ส.น้ำฝน ราชสมบัติ
711
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
2/2551
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/9/2551 วุฒิสภา นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
712
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
1/2551
เรียกดูไฟลเอกสาร
5/9/2551 วุฒิสภา นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
713
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
25/2548
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/12/2548 วุฒิสภา น.ส.จินดา สัตยาธิฐานวาณิชย์
714
ร่างพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
24/2548
เรียกดูไฟลเอกสาร
13/12/2548 วุฒิสภา น.ส.จินดา สัตยาธิฐานวาณิชย์
715
ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
23/2548
เรียกดูไฟลเอกสาร
6/12/2548 วุฒิสภา นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร
716
ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
22/2548
เรียกดูไฟลเอกสาร
21/11/2548 วุฒิสภา น.ส.สมสมร นาคนาค
717
ร่างพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
21/2548
เรียกดูไฟลเอกสาร
14/11/2548 วุฒิสภา นางนงเยาว์ ประพิณ
718
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พยานหลักฐาน)
ยังไม่มีเอกสาร
20/2548
เรียกดูไฟลเอกสาร
7/11/2548 วุฒิสภา น.ส.จินดา สัตยาธิฐานวาณิชย์
719
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พยานหลักฐาน)
ยังไม่มีเอกสาร
19/2548
เรียกดูไฟลเอกสาร
31/10/2548 วุฒิสภา น.ส.จินดา สัตยาธิฐานวาณิชย์
720
ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
18/2548
เรียกดูไฟลเอกสาร
31/10/2548 วุฒิสภา น.ส.สุพัตรา วรรณศิริกุล
721
ร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
17/2548
เรียกดูไฟลเอกสาร
31/10/2548 วุฒิสภา นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร
722
ร่างพระราชบัญญัติยกเว้นการนำระยะเวลาและเงื่อนไขตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่ผู้สูญหายจากกรณีธรณีพิบัติ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
16/2548
เรียกดูไฟลเอกสาร
17/10/2548 วุฒิสภา น.ส.ศศิพรรณ พวงพันธ์
723
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
15/2548
เรียกดูไฟลเอกสาร
17/10/2548 วุฒิสภา น.ส.นภพร ชวรงคกร
724
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
14/2548
เรียกดูไฟลเอกสาร
17/10/2548 วุฒิสภา น.ส.นภพร ชวรงคกร
725
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
13/2548
เรียกดูไฟลเอกสาร
10/10/2548 วุฒิสภา น.ส.สุนันทา เรืองฉาย
726
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
12/2548
เรียกดูไฟลเอกสาร
10/10/2548 วุฒิสภา น.ส.สมสมร นาคนาค
727
ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
11/2548
เรียกดูไฟลเอกสาร
3/10/2548 วุฒิสภา น.ส.ศศิพรรณ พวงพันธ์
728
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
10/2548
เรียกดูไฟลเอกสาร
3/10/2548 วุฒิสภา นายบุญสงค์ ลาคำ
729
ร่างพระราชบัญญัติกำหนดความรับผิดเกี่ยวกับห้างหุ่นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ่นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
9/2548
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/9/2548 วุฒิสภา น.ส.นภพร ชวรงคกร
730
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดหลักการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนสามัญ)
ยังไม่มีเอกสาร
8/2548
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/9/2548 วุฒิสภา น.ส.นภพร ชวรงคกร
731
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มบทนิยามคำว่า "ข้าราชการส่วนท้องถิ่น","พนักงานมหาวิทยาลัย","องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น")
ยังไม่มีเอกสาร
7/2548
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/9/2548 วุฒิสภา นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร
732
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
6/2548
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/9/2548 วุฒิสภา นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
733
ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี และศาลอาญาธนบุรี พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
5/2548
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/9/2548 วุฒิสภา น.ส.สุพัตรา วรรณศิริกุล
734
ร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงดุสิต ศาลแขวงตลิ่งชัน ศาลแขวงปทุมวัน และศาลแขวงพระโขนง เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
4/2548
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/9/2548 วุฒิสภา น.ส.ลัดดาวัลย์ สมบูรณ์กิจชัย
735
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
3/2548
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/9/2548 วุฒิสภา น.ส.สมสมร นาคนาค
736
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (เล่มที่ 1/4)
ยังไม่มีเอกสาร
2/2548
เรียกดูไฟลเอกสาร
19/9/2548 วุฒิสภา น.ส.จินดา สัตยาธิฐานวาณิชย์
737
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (เล่มที่ 2/4)
ยังไม่มีเอกสาร
2/2548
เรียกดูไฟลเอกสาร
19/9/2548 วุฒิสภา น.ส.จินดา สัตยาธิฐานวาณิชย์
738
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (เล่มที่ 3/4)
ยังไม่มีเอกสาร
2/2548
เรียกดูไฟลเอกสาร
19/9/2548 วุฒิสภา น.ส.จินดา สัตยาธิฐานวาณิชย์
739
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (เล่มที่ 4/4)
ยังไม่มีเอกสาร
2/2548
เรียกดูไฟลเอกสาร
19/9/2548 วุฒิสภา น.ส.จินดา สัตยาธิฐานวาณิชย์
740
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
ยังไม่มีเอกสาร
1/2548
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/8/2548 วุฒิสภา นางปรียาภา ทาระ
741
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
8/2548
เรียกดูไฟลเอกสาร
24/5/2548 วุฒิสภา นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
742
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
7/2548
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/5/2548 วุฒิสภา นางนงเยาว์ ประพิณ
743
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
6/2548
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/5/2548 วุฒิสภา นางปรียาภา ทาระ
744
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
5/2548
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/5/2548 วุฒิสภา น.ส.สุพัตรา วรรณศิริกุล
745
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
4/2548
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/5/2548 วุฒิสภา น.ส.ลัดดาวัลย์ สมบูรณ์กิจชัย
746
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
3/2548
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/5/2548 วุฒิสภา น.ส.ศศิพรรณ พวงพันธ์
747
ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
2/2548
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/5/2548 วุฒิสภา นายบุญสงค์ ลาคำ
748
ร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
1/2548
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/5/2548 วุฒิสภา น.ส.สุพัตรา วรรณศิริกุล
749
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขอพระราชทานอภัยโทษ)
ยังไม่มีเอกสาร
42/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
23/11/2547 วุฒิสภา น.ส.ภัณฑิลา กิติโยดม
750
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
41/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
23/11/2547 วุฒิสภา นางนงเยาว์ ประพิณ
751
ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
40/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
23/11/2547 วุฒิสภา นายบุญสงค์ ลาคำ
752
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงจำนวนเงินในสัญญาซื้อขาย จำนวนเงินการกู้ยืม ความรับผิดของเจ้าสำนักโรงแรมและอัตราค่าธรรมเนียม)
ยังไม่มีเอกสาร
39/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/11/2547 วุฒิสภา นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
753
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มบทนิยามคำว่า "นิติบุคคล")
ยังไม่มีเอกสาร
38/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/11/2547 วุฒิสภา นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร
754
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) (ค่าลดหย่อนเงินที่บริจาคแก่พรรคการเมือง)
ยังไม่มีเอกสาร
37/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/11/2547 วุฒิสภา น.ส.สมสมร นาคนาค
755
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ค่าลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา)
ยังไม่มีเอกสาร
36/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/11/2547 วุฒิสภา น.ส.สมสมร นาคนาค
756
ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
35/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
15/11/2547 วุฒิสภา นายบุญสงค์ ลาคำ
757
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
34/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
15/11/2547 วุฒิสภา น.ส.ศศิพรรณ พวงพันธ์
758
ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
33/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
15/11/2547 วุฒิสภา น.ส.ลัดดาวัลย์ สมบูรณ์กิจชัย
759
ร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
32/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/11/2547 วุฒิสภา น.ส.สุพัตรา วรรณศิริกุล
760
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การดำเนินคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา)
ยังไม่มีเอกสาร
31/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
2/11/2547 วุฒิสภา น.ส.ลัดดาวัลย์ สมบูรณ์กิจชัย
761
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
30/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
1/11/2547 วุฒิสภา นายบุญสงค์ ลาคำ
762
ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ผู้รักษาการตามกฎหมาย)
ยังไม่มีเอกสาร
29/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
1/11/2547 วุฒิสภา นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
763
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
28/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
1/11/2547 วุฒิสภา น.ส.ภัณฑิลา กิติโยดม
764
ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
27/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
1/11/2547 วุฒิสภา น.ส.จินดา สัตยาธิฐานวาณิชย์
765
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
26/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/10/2547 วุฒิสภา นางปรียาภา ทาระ
766
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
25/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
19/10/2547 วุฒิสภา น.ส.สุพัตรา วรรณศิริกุล
767
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
24/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
18/10/2547 วุฒิสภา น.ส.ศศิพรรณ พวงพันธ์
768
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
23/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
18/10/2547 วุฒิสภา น.ส.นภพร ชวรงคกร
769
ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้เกี่ยวกับพื้นที่พัฒนาร่วม)
ยังไม่มีเอกสาร
22/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
18/10/2547 วุฒิสภา น.ส.สมสมร นาคนาค
770
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียในประเทศไทย พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
21/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
18/10/2547 วุฒิสภา น.ส.สุนันทา เรืองฉาย
771
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
20/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
11/10/2547 วุฒิสภา น.ส.นภพร ชวรงคกร
772
ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
19/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
11/10/2547 วุฒิสภา นางนงเยาว์ ประพิณ
773
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
18/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
11/10/2547 วุฒิสภา นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
774
ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งและค่าเสียหายจากเรือโดนกัน พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
17/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/10/2547 วุฒิสภา นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
775
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
16/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/10/2547 วุฒิสภา น.ส.สุนันทา เรืองฉาย
776
ร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
15/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/10/2547 วุฒิสภา นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
777
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
14/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/10/2547 วุฒิสภา นายบุญสงค์ ลาคำ
778
ร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
13/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
27/9/2547 วุฒิสภา น.ส.สุพัตรา วรรณศิริกุล
779
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
12/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
27/9/2547 วุฒิสภา นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร
780
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
11/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
27/9/2547 วุฒิสภา น.ส.ลัดดาวัลย์ สมบูรณ์กิจชัย
781
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
10/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
27/9/2547 วุฒิสภา นางปรียาภา ทาระ
782
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
9/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
27/9/2547 วุฒิสภา นางนงเยาว์ ประพิณ
783
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (เล่มที่ 1/3)
ยังไม่มีเอกสาร
8/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
20/9/2547 วุฒิสภา น.ส.สมสมร นาคนาค
784
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (เล่มที่ 2/3)
ยังไม่มีเอกสาร
8/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
20/9/2547 วุฒิสภา น.ส.สมสมร นาคนาค
785
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (เล่มที่ 3/3)
ยังไม่มีเอกสาร
8/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
20/9/2547 วุฒิสภา น.ส.สมสมร นาคนาค
786
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 13 ในประเทศไทย พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
7/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
13/9/2547 วุฒิสภา นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร
787
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
6/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
6/9/2547 วุฒิสภา น.ส.ภัณฑิลา กิติโยดม
788
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ข้าราชการครูฯ)
ยังไม่มีเอกสาร
5/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
30/8/2547 วุฒิสภา น.ส.ศศิพรรณ พวงพันธ์
789
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
4/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
30/8/2547 วุฒิสภา น.ส.ศศิพรรณ พวงพันธ์
790
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
3/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
30/8/2547 วุฒิสภา น.ส.สุพัตรา วรรณศิริกุล
791
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
2/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/8/2547 วุฒิสภา น.ส.จินดา สัตยาธิฐานวาณิชย์
792
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2547
ยังไม่มีเอกสาร
1/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
9/8/2547 วุฒิสภา นายบุญสงค์ ลาคำ
793
ร่างพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
21/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
24/5/2547 วุฒิสภา น.ส.จินดา สัตยาธิฐานวาณิชย์
794
ร่างพระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
20/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
17/5/2547 วุฒิสภา น.ส.ศศิพรรณ พวงพันธ์
795
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขายทอดตลาด)
ยังไม่มีเอกสาร
19/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
10/5/2547 วุฒิสภา นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
796
ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมรถจักรยานยนต์สาธารณะ)
ยังไม่มีเอกสาร
18/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
10/5/2547 วุฒิสภา นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร
797
ร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
17/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
9/4/2547 วุฒิสภา น.ส.ภัณฑิลา กิติโยดม
798
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
16/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
9/4/2547 วุฒิสภา น.ส.ศศิพรรณ พวงพันธ์
799
ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
15/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
9/4/2547 วุฒิสภา นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
800
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
14/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
9/4/2547 วุฒิสภา นายบุญสงค์ ลาคำ
801
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
13/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
9/4/2547 วุฒิสภา นางนงเยาว์ ประพิณ
802
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการเแพทย์ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
12/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
9/4/2547 วุฒิสภา น.ส.ลัดดาวัลย์ สมบูรณ์กิจชัย
803
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2546 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 พ.ศ.2546
ยังไม่มีเอกสาร
11/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
9/4/2547 วุฒิสภา น.ส.ลัดดาวัลย์ สมบูรณ์กิจชัย
804
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2547
ยังไม่มีเอกสาร
10/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
15/3/2547 วุฒิสภา น.ส.จินดา สัตยาธิฐานวาณิชย์
805
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
9/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
15/3/2547 วุฒิสภา น.ส.สุนันทา เรืองฉาย
806
ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงอัตราโทษ, แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า "อธิบดี")
ยังไม่มีเอกสาร
8/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
15/3/2547 วุฒิสภา น.ส.สมสมร นาคนาค
807
ร่างพระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
7/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
15/3/2547 วุฒิสภา นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
808
พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547
ยังไม่มีเอกสาร
6/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
1/3/2547 วุฒิสภา น.ส.นภพร ชวรงคกร
809
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
5/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
1/3/2547 วุฒิสภา นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร
810
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
4/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/2/2547 วุฒิสภา นายบุญสงค์ ลาคำ
811
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
3/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/2/2547 วุฒิสภา น.ส.สุพัตรา วรรณศิริกุล
812
ร่างพระราชบัญญัติเครื่องแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
2/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
16/2/2547 วุฒิสภา น.ส.ลัดดาวัลย์ สมบูรณ์กิจชัย
813
ร่างพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
1/2547
เรียกดูไฟลเอกสาร
9/2/2547 วุฒิสภา น.ส.ลัดดาวัลย์ สมบูรณ์กิจชัย
814
ร่างพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
21/2546
เรียกดูไฟลเอกสาร
25/11/2546 วุฒิสภา น.ส.สมสมร นาคนาค
815
ร่างพระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
19/2546
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/11/2546 วุฒิสภา น.ส.ศศิพรรณ พวงพันธ์
816
ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า "ข้าราชการพลเรือน")
ยังไม่มีเอกสาร
18/2546
เรียกดูไฟลเอกสาร
4/11/2546 วุฒิสภา น.ส.นภพร ชวรงคกร
817
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (บัตรและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์)
ยังไม่มีเอกสาร
17/2546
เรียกดูไฟลเอกสาร
27/10/2546 วุฒิสภา นางปรียาภา ทาระ
818
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี)
ยังไม่มีเอกสาร
16/2546
เรียกดูไฟลเอกสาร
27/10/2546 วุฒิสภา นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ
819
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
15/2546
เรียกดูไฟลเอกสาร
27/10/2546 วุฒิสภา นายพันธ์เทพ วิติตอนันต์
820
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
14/2546
เรียกดูไฟลเอกสาร
27/10/2546 วุฒิสภา น.ส.ลัดดาวัลย์ สมบูรณ์กิจชัย
821
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
13/2546
เรียกดูไฟลเอกสาร
27/10/2546 วุฒิสภา น.ส.ลัดดาวัลย์ สมบูรณ์กิจชัย
822
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
12/2546
เรียกดูไฟลเอกสาร
14/10/2546 วุฒิสภา น.ส.ลัดดาวัลย์ สมบูรณ์กิจชัย
823
ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
11/2546
เรียกดูไฟลเอกสาร
10/10/2546 วุฒิสภา น.ส.ลัดดาวัลย์ สมบูรณ์กิจชัย
824
ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
10/2546
เรียกดูไฟลเอกสาร
3/10/2546 วุฒิสภา นายบุญสงค์ ลาคำ
825
ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
9/2546
เรียกดูไฟลเอกสาร
3/10/2546 วุฒิสภา นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ
826
ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
8/2546
เรียกดูไฟลเอกสาร
3/10/2546 วุฒิสภา น.ส.สุพัตรา วรรณศิริกุล
827
ร่างพระราชบัญญัติยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้นำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาตมามอบให้แก่ทางราชการ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
7/2546
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/9/2546 วุฒิสภา นายบุญสงค์ ลาคำ
828
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
6/2546
เรียกดูไฟลเอกสาร
26/9/2546 วุฒิสภา นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ
829
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 (เล่มที่ 1/3)
ยังไม่มีเอกสาร
5/2546
เรียกดูไฟลเอกสาร
18/9/2546 วุฒิสภา น.ส.นภพร ชวรงคกร
830
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 (เล่มที่ 2/3)
ยังไม่มีเอกสาร
5/2546
เรียกดูไฟลเอกสาร
18/9/2546 วุฒิสภา น.ส.นภพร ชวรงคกร
831
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 (เล่มที่ 3/3)
ยังไม่มีเอกสาร
5/2546
เรียกดูไฟลเอกสาร
18/9/2546 วุฒิสภา น.ส.นภพร ชวรงคกร
832
ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
4/2546
เรียกดูไฟลเอกสาร
15/8/2546 วุฒิสภา นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ
833
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการ และกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปรามปราบการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
3/2546
เรียกดูไฟลเอกสาร
15/8/2546 วุฒิสภา น.ส.ลัดดาวัลย์ สมบูรณ์กิจชัย
834
ร่างพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
2/2546
เรียกดูไฟลเอกสาร
15/8/2546 วุฒิสภา นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ
835
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
1/2546
เรียกดูไฟลเอกสาร
15/8/2546 วุฒิสภา นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ
836
ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ)
ยังไม่มีเอกสาร
ยังไม่มีเอกสาร
0/0/543 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว น.ส.กฤตยาพร บัวลังกา
837
ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ยังไม่มีเอกสาร
เรียกดูไฟลเอกสาร
0/0/543 วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว น.ส.กฤตยาพร บัวลังกา